Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1142 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей – Русе, БУЛСТАТ 117649695, следните сгради публична общинска собственост:
1.Сграда с идентификатор 634272.2.5778.2, със застроена площ от 32 кв.м., предназначение: Култова, религиозна сграда, едноетажна;
2.Сграда с идентификатор 634272.2.5778.3, със застроена площ от 9 кв.м., предназначение: Култова, религиозна сграда, едноетажна;
3.Сграда с идентификатор 634272.2.5778.4, със застроена площ от 9 кв.м., предназначение: Култова, религиозна сграда едноетажна,
изградени в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5778 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, пл. „Възрожденски“, предмет на Акт №7238 от 15.05.2014 г. за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)