Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1142

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1142
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 40, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 46 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши замяна на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІХ-4110, кв.315 по ул.”Коледница” №10 в гр. Русе, с площ 304 кв.м и построената върху него масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 100,77 кв.м, описан в АОС № 3266/18.11.1999 г. на стойност 152 300 лв., с имоти, собственост на “Адис – Калинов” ООД, представляващи четири апартамента два едностайни и два двустайни с обща стойност 145 970 лв – жилище с площ 40,82 кв.м,ет. 2, вх. “Д”, бл. № 78,ЖК “Здравец”, гр. Русе на стойност 37 200 лв., апартамент №5 с площ 37,61 кв.м, ет.2, вх. “Д”, ЖБ № 23, ЖК “Дружба – 3” гр. Русе. на стойност 30 800 лв., апартамент №16 с площ 59,76 кв.м, ет.VІ, вх.”А”, бл.104, ж.к.”Чародейка – Г-юг” на стойност 37 200 лв. и апартамент №22 с площ 58,90 кв.м, ет.8, вх.”Б”, бл.6, ж.к.”Дружба І” на стойност 40 770 лв.
2. Всички данъци и такси при извършване на замяната, в т.ч. 20% ДДС да бъдат за сметка на “Адис – Калинов” ООД.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор в съответствие с т.1 от настоящото решение.