Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1142

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1, т.1 и чл.10, ал.1, т.13 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да сключи анекс към Договор за кредит №316-37 от 10.03.2010 г., за продължаване с 12 (дванадесет) месеца на кредит тип овърдрафт в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева и анекс към Договор за кредит №316-239 от 17.12.2010 г., за продължаване с 12 месеца на кредит тип овърдрафт в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв. за обезпечаване финансовата дейност на дружеството.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договорите за кредит по т.1 със залог за бъдещи вземания по Договор за оказване на СИМП №180351/01.02.2011 г.
3. Упълномощава д-р Емил Петров Панайотов – Управител на “ДКЦ – 2 – Русе” ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключването на допълнителни споразумения към сключените договори, относно ползването на кредити, както и вписване в ЦРОЗ на бъдещи вземания от дейността на дружеството по договор, сключен с НЗОК като обезпечение на двата кредита, съответно в размер на 50 000 лева и в размер на 30 000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)