Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1143 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-20/28.05.14 и 94К-1898-1#1/18.07.14 от Кина Михайлова Керемедчиева-Вачкова и Пенчо Стефанов Алексиев, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.149.441 и 63427.149.442 по кадастралната карта на гр. Русе, находящи се в местността „Касева чешма“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.149.441 и 63427.149.442 по кадастралната карта на гр. Русе, находящи се в местността „Касева чешма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)