Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1143 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №32/17.10.2022 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. с учредяване право на строеж за гараж със застроена площ от 65 кв.м. върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 22, в кв. 64 по плана на село Сандрово, община Русе. За същия е съставен АОС № 10541/09.08.2022г., вписан под № 96, т. 29, н.д. 5991, вх.№ 10217 от 11.08.2022 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от 2 810,00 лева (две хиляди осемстотин и десет лева), без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на гараж, със застроена площ от 65 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ IV – 22, в кв. 64 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, с площ от 749 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съобразно скица – предложение за издаване на виза за допълващо застрояване – гараж, издадена на 30.08.2022г. от Главния архитект на Община Русе, при начална тръжна цена 2 810,00 лева (две хиляди осемстотин и десет лева), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

30% от постъпленията от разпореждането да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)