Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1143 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 38, ал. 2 и ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с учредяване право на пристрояване за изграждане на едноетажна постройка на допълващото застрояване, без сутерен, лятна кухня с размери 4,00 м./5,00 м и застроена площ 20,00 кв.м., съобразно проект, одобрен на 29.03.2019 г. от Главния архитект на Община Русе, към съществуваща масивна, двуетажна, жилищна сграда, със застроена площ 52 кв.м., разположена в поземлен имот №0.649, кв. 47 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, описан в АЧОС №8746/22.11.2018 г., с адрес гр. Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7, представляващ УПИ XV-649, кв. 47 по застроителния и регулационен план на гр. Мартен, Община Русе, с прогнозен приход от учредяването на възмездното право на пристрояване в размер на 308,00 лева.
2. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване за изграждане на едноетажна постройка на допълващото застрояване, без сутерен, лятна кухня с размери 4,00 м./5,00 м., с обща застроена площ от 20,00 кв.м., съобразно проект, одобрен на 29.03.2019 г. от Главния архитект на Община Русе, към съществуваща масивна, двуетажна, жилищна сграда, със застроена площ 52 кв.м., разположена в поземлен имот №0.649, кв. 47 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, описан в АЧОС №8746/22.11.2018 г., с адрес гр. Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7, представляващ УПИ XV-649, кв. 47 по застроителния и регулационен план на гр. Мартен, Община Русе, на ШЕНАЙ ИЛМИЕВ БАСРИЕВ срещу заплащане на цена в размер на 308,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)