Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1143

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1143
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА; чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.2, ал.2 и ал.5 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и чл.60, ал.1 от АПК, общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 1105, прието с Протокол № 51/29.09.2006 г. на ОбС – Русе.
2. Дава съгласие за изготвяне проект на Изменение на план за регулация /ИПР/ за част от кв. 418 – ЦГЧ /спортен комплекс „Ялта”/ на УПИ XIX5049 и УПИ XX5095 чрез тяхното обединяване в УПИ XX5094,5095 с площ 36 480 кв.м. и предназначение „За универсална спортно-зрелищна зала с капацитет над 5500 седящи места и обществен комплекс, състоящ се от спортно-развлекателни и търговски елементи, хотелски и бизнес център, открити и закрити паркинги и озеленени терени за обществено ползване с квадратура най-малко 25 % от площта на имота.
3.Преобразува собствеността на спортен обект „Колодрума”, разположен в УПИ 5094, кв. 418, ЦГЧ, от публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради това, че същият е престанал да изпълнява предназначението си като обект за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.
4.Утвърждаването на програмата за застрояване на УПИ по т.2, както и планът за застрояване да се извърши с решение на ОбС, след провеждане на съответните процедури за възлагане на обществени поръчки.
5. С оглед важния обществен интерес на взетото решение, както и предвид опасността да бъде осуетено или сериозно затруднено неговото изпълнение, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.