Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1143

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:

1. Допълва Решение № 1092, прието с протокол № 54/27.01.2011г на Общински съвет – Русе, като се създават нови т.3 и 4:
„т.3. Да се закрие звено „ Контрол по транспорта” в дейност 606- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” от 17.03.2011г.
т.4. Да се премахнат /съкратят/ всички извънщатни длъжности в звеното – „старши контрольор” – 1бр., „контрольор по транспорта” – 4 броя..”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)