Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1144 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол № 19/06.08.2014 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка за поземлен имот 000274 в местност „Вехтите лозя”, землище на гр. Мартен.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)