Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1144 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл.8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №32/17.10.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

I. Допълва годишната програмаза управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажба на сграда с идентификатор 63427.4.1913.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1913 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Хангар, депо, гараж, на един етаж, със застроена площ от 19 кв.м., с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76, предмет на АЧОС №10428/25.03.2022 г., вписан под №81, том 11, Н.Д. 2164, ДВР 3737, вх.рег. №3847 от 01.04.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 19 750,00 левабез дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

II. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 63427.4.1913.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.1913 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Хангар, депо, гараж, на един етаж, със застроена площ от 19 кв.м., с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76, предмет на АЧОС №10428/25.03.2022 г., вписан под №81, том 11, Н.Д. 2164, ДВР 3737, вх.рег. №3847 от 01.04.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 19 750,00 лева, без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)