Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1144 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019 г., както следва:
1.1. създава нова точка №144 – жилищен имот, представляващ ½ ид.части от едноетажна, масивна жилищна сграда и ½ ид.части от едноетажна, масивна лятна кухня, с административен адрес гр. Мартен, Област Русе, ул. „Любен Каравелов“ №3, предмет на АЧОС №9120/22.03.2019 г.
2. Приема изменение в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019 г., както следва:
2.1. премахва от списъка точка №21 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, блок „Гребенец“, вх. „А“, ет. 1, ап. 2, предмет на АЧОС №1380/26.05.1997 г.
3. Приема допълнение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019, както следва:
3.1. създава нова точка №1600 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, блок „Гребенец“, вх. „А“, ет. 1, ап. 2, предмет на АЧОС №1380/26.05.1997 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

СПИСЪК №1
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ.
 
А. АПАРТАМЕНТИ
 
№по
ред
Адрес на имота
Вход
Ет.
Ап.
Бр.стаи
АОС
1.      Ул. „Александровска”97                                               7          9          Е         1          8725
2.      Бл. “Бачо Киро”                                                             3          2          5          2          7098
3.                                                                                               3          3          9          2          7099
4.                                                                                               3          5          13        2          7103
5.                                                                                               3          5          15        2          7107
6.                                                                                               3          6          18        2          7097
7.                                                                                               3          7          20        2            267
8.                                                                                               3          8          22        2          7106
9.                                                                                               3          8          24        2          8714
10. Ул. “Борисова” № 6, бл. 13                                          3          3          6          2          8774
11. Ул. “Борисова” № 63                                                     А         3          5          1          7350
12.                                                                                          Б          6          17        2          8781
13.                                                                                          В         6          16        2          7351
14.                                                                                          В         7          19        2          7352
15.                                                                                          В         7          20        2          7353
16.                                                                                          Г          1          1          2          8780
17.                                                                                          Г          2          3          2          8779
18. Ул. „Борисова” № 120                                                   Д         6          3          3          6986
19. Ул. „Борисова” № 124                                                               5          406      1         8773
20. Бул. “Ген. Скобелев” № 4, бл. 115                               4          1          2          2          8717
21.                                                                                          6          1          2          2          8718
22.                                                                                          6          1          3          2          8716
23. Бл. “Гурко”, ул. “Мария Луиза” № 19                         Е         8          18        3          8783
24. Ул. „Климент Охридски” № 13                                               1          2          1          8790
25. Ул. „Климент Охридски” № 15                                               2          6          2          8791
26. Ул. „Константин Димчев” № 6                                                2          Г         2          7165
27. Бл. „Майор Атанас Узунов”                                         Б          2          Б        3+б       6487
28. Ул. „Муткурова” № 44, бл. „Съгласие”                      1          1          3         1          7147
29. Ул. “Муткурова” № 70, бл. “Ст. Заимов”                   7          4          11        2          8712
30.                                                                                          7          5          14        2          8713
31. Ул. “Николаевска” № 80, бл. “Й. Маринов”              А         8          20        1          8777
32. Ул. „Отец Паисий” № 4                                                            2          56        1            904
33. Ул. ”Петър Берон” № 35, бл. “Спутник”                                3     западен 3+б        8782
34. Бул. “Цар Освободител” № 108                                   Б          4          14        3          8784
35.                                                                                          Б          5          20        1          1991
36. Бул. “Цар Освободител” № 130, ЦЮР, бл. 1              А(1)    1          1          2          8786 
37.                                                                                          А(1)    1          2          2          8785
38.                                                                                          В(3)     2          4          2          8788
39.                                                                                          З(8)     6          16        2          8787
40. Бул.“Мидия Енос” № 3, бл. “Булаир”                                     1          Д         1          8721 
41.                                                                                                     3          Д        2          3235
42.                                                                                                     7          Г          2          8722
43.                                                                                                      9          Г          2          3245
44.                                                                                                     11        Е          1         3238
45. К-с “Мидия Енос”, бл. “Калофер”                               А         1          2          1          8778
46. К-с „Мидия-Енос”, бл. „Карлово”                               Б          3          6          2          5612
47. К-с “Мидия Енос”, ул. “Пловдив” № 14                     Б          1          2(Б)    1          8789
48. Бул. “Мидия Енос” № 7, бл. “Тополница”                             5          А         2          8724
49. К-с “Мидия Енос”, бл. “Пирин”                                              3          А         2          4847
 
           
ЖК “ВЪЗРАЖДАНЕ”
50. Бл. “Ана Вентура”                                                         А         1          1          4            506
51.                                                                                          Б          2          4          1           191
52.                                                                                          Д         1          12А     2            214
53. Бл. “Балчик”                                                                   А         1          2          1            213
54.                                                                                          А         4          2          1            508
55.                                                                                          А         5          1          1            507
56.                                                                                          А         5          3          1          3105
57. Ул. “Битоля” № 6, бл. 11                                              А         1          62        2          4039
58. Бл. “Венера”                                                                   Б          8          23        2            193
59. Бл. “Воден”                                                                    3          1          7          2          8729
60. Бл. “Дочо Михайлов”                                                   Г          4          К         3            514
61. Бл. “Каварна”                                                                 А         5          3          1          3037
62.                                                                                          В         1          10        2            769
63. Бл. “Мара Манева”                                                        А         8          2          3          2531
64. Бл. “Никюп”                                                                  А         4          2          1            529 
65. Бл. “Огоста”                                                                               14        В         2            530
66. бл. “Охрид”                                                                               4          А         2          1774
67.                                                                                                     15        Б          1          3991
68. Бл. “Перущица”                                                             Б          1          5          2          2722
69.                                                                                          Б          7          4          1            533
70. Ул. “Плиска” № 96, бл. 1                                              Б          2          6          3          4040
71. Ул. “Плиска” 100, бл. 2                                                 А         3          6          2          4538
72. Ул. “Плиска” № 116                                                      А         2          5          1          4141
73. Бл. “Шабла”                                                                   А         7          З          1            343
74.                                                                                          Д         2          17        1          2978
75.                                                                                          Д         7          17        1            177
76.                                                                                          Е         8          20        2            175
77.                                                                                          И         6          28        2          2803
78.                                                                                          И         8          27        2            549
79.                                                                                          К         2          31        1          2802
80. Бл. “Шипка”                                                                   В         5          Ж        1          3246
81. Бл. “Димитър Дончев” (ТЕЦ)                                                  2          9        1+к      1871 
82.                                                                                                     3          14      1+к      2353
 
ЖК “ЗДРАВЕЦ”
83. Бл. 5                                                                                В         1          6        4+б       3369
84. Бл. 50                                                                              А         1          А       2+б       1474
85. Бл. 63                                                                              А         1          Б          1          1473
86. Бл. 68                                                                              А         1          В        2+б         632
87. Бл. 78                                                                              Д         1          О         1          4938
88. Бл. 79                                                                              В         1          З          1          1596
89.                                                                                          В         4          3          1          1598
90. Бл. 84                                                                              В         1          Ж        3          3901
91.                                                                                          В         3          И         2          3903
92. Бл. 85                                                                              А         4          Б          1          2537
93.                                                                                         В         1          Ж        3          2536
94.                                                                                          В         4          З          1          2535
95.                                                                                          Д         4          О         1          2534
96.                                                                                          Д         4          П         2            691
97.                                                                                          Д         6          О         1            690
98. Бл. “Албена”                                                                  А         2          1          1          1486
99.                                                                                          Б          1          6          1          1488
100.                                                                                             Б          4          5          1          1489
101.                                                                                             Б          4          8          3            715
102.          Бл. „Ангел войвода”                                                1          2          3          2          5602
103.          Бл. “Ангел Главчев”                                                В         8          9          2          1472
104.          Бл. “Бабуна планина”                                              А         6          2          1          3223
105.                                                                                             Б          4          5          1          3222
106.          Бл. “Балчо войвода”                                                В         2          7          2          1701
107.                                                                                             В         4          8          2          1702
108.          Бл. “Берое”                                                               А         8          1          3          1641
109.                                                                                             В         1          7          2          1642
110.                                                                                             Г          4          11        1          1643
111.          Бл. “Боряна”                                                             А         3          1          1            911
112.                                                                                             А         5          4          3          1482
113.                                                                                             А         6          2          1          1483
114.                                                                                             А         8          2          1           717
115.                                                                                             Б          1          7          1         1484
116.                                                                                             Б          5          7          2          1485
117.          Бл. “Будапеща”                                                                    4          7          1          2623
118.          Бл. “Варшава”                                                          Б          1          21      3+б       1556
119.                                                                                             Б          4          5          2          1557
120.                                                                                             Б          8          5          2          1558
121.                                                                                             В         1          23      3+б       1559
122.                                                                                             В         4          7          2          1560
123.                                                                                             Г          2          11        2          1562
124.                                                                                             Г          6          12        2          1563
125.                                                                                             Д         1          26        3          1564
126.          Бл. “Герман Титов”                                                             15        60        2          1740
127.          Бл. “Гларус”                                                             А         15        2          1          2626
128.          Бл. “Дилянка”                                                          А         5          А         2          1578
129.                                                                                             А         5          Б          2          1579
130.                                                                                             Б          5          Д         3          1580
131.          Бл. “Енергетик-ІІ”                                                               9          А         2           700
132.                                                                                                         12        А         2            713
133.          Бл. “Енергетик-ІІ”                                                               12        Г          2          3259
134.          Бл. “Етър”                                                                 Б          2          6          1            687
135.                                                                                             Б          2          7          1            634
136.                                                                                             Г          3          13        2          5599
137.          Бл. “Желю войвода”                                                В         7          8          1          1583
138.          Бл. “Жерав”                                                                          2          Г          2            705
139.          Ул. “Иван Ведър” № 14, бл. 1                                            4          403      1          5234
140.                                                                                                         4          407      1          2375
141.          Ул. “Иван Ведър” № 16, бл. 2                                А         1          1          2          3254
142.          Бл. „Камен”                                                              А         4          3          2          5605
143.          Бл. “Кремена”                                                          А         2          2          1          3368
144.                                                                                             А         4          3          2          1478
145.                                                                                             А         5          2          1          1479
146.                                                                                             А         8          1          1          1440
147.                                                                                             Б          1          8        3+б         698
148.                                                                                             Б          2          6          1          1480
149.                                                                                             Б          8          8          3          1481
150.          Бл. “Латинка”                                                           А         1          4          1          2763
151.                                                                                             А         4          16        1          2764
152.                                                                                             В         1          41        1          2761
153.          Бл. “Лебед”                                                               А         1          4          1          7040
154.                                                                                             А         11        3         1          2627
155.                                                                                             Б          1          5          1          7039
156.                                                                                             Б          2          6         1          1581
157.                                                                                             Б          5          6         1          1582
158.          Бл. “Маестро Атанасов”                                         Б          1          7          1          2628
159.          Бл. “Мануш войвода”                                             В         8          23        3          1704
160.          Бл. “Мара Гидик”                                                    А         7          2          1            286
161.          Бл. “Марек”                                                              А         1          2          1            701
162.                                                                                             А         1          4          2          1584
163.                                                                                             А         3          1          1          1585
164.                                                                                             А         4          2          1          1586
165.                                                                                             Б          1          6          1          1587
166.                                                                                             Б          3          6          1          1588
167.          Бл. “Марица”                                                            А         1          О         1            917
168.                                                                                             А         1          Р          3            918
169.                                                                                             А         6          А         1            919
170.                                                                                             В         1          Х         1            921
171.                                                                                             В         1          Ц         1            922
172.                                                                                             В         2          И         1            923
173.                                                                                             В         4          Л         2            925
174.                                                                                             В         6          Л         2            926
175.                                                                                             В         8          И         1            928
176.                                                                                             В         8          Л         2            929
177.          Бл. „Москва”                                                            4          1          8        3+б       5603
178.          Бл. “Мура”                                                                Б          1          5          1          1211
179.                                                                                             Б          8          25        1          1213
180.                                                                                             В         3          29        1          1215
181.                                                                                             Г          1          15        1          3489
182.                                                                                             Г          3          34        1          1216
183.                                                                                             Г          4          34        1          1217
184.                                                                                             Д         1          20      3+б      3490
185.          Бл. „Мура“                                                                Д         5          38        1          4751
186.          Бл. “Мургаш”                                                           А         2          4         1          1024
187.                                                                                             А         4          11       1          1026
188.                                                                                             А         6          19       1          1027
189.                                                                                             А         10        35       1          1028
190.                                                                                             А         15        55       1          1029
191.                                                                                             Б          6          20       1          1030
192.                                                                                             Б          7          23       1          1031
193.                                                                                             Б          8          27       1          1032
194.                                                                                             Б          9          32       1            287
195.                                                                                              Б          11        41        2          1034
196.                                                                                             Б          13        47       1            856
197.                                                                                             Б          14        52       1            289
198.                                                                                             Б          15        55       1            279
199.                                                                                             Б          15        56       1          1036
200.          Бл. “Пеликан”                                                          А         6          4          2          1800
201.                                                                                             А         9          4          2          1801
202.                                                                                             Б          1          5         1          7036
203.                                                                                             Б          2          7         1          1802
204.                                                                                             Б          7          7         1          1803
205.                                                                                             Б          9          6         1          1804  
206.                                                                                             Б          10        6         1          1805
207.                                                                                             Б          14        6         1          1806
208.                                                                                             Б          14        7         1          1807
209.          Бл. “Пелистер”                                                         А         12        44       1          1691
210.                                                                                             А         13        46        2          3240
211.                                                                                             Б          11        31        2          1692
212.          Бл. “Петър”                                                                          5       34(Ж)    1+б     2550
213.                                                                                                         7       50(Е)     2+б     2549
214.                                                                                                         8     61(Ж+З)   2           257
215.                                                                                                         8       62(И)    1+б      2546
216.                                                                                                         8       63(К)    1+б      2547
217.                                                                                                         9       72(И)    1+б      2541
218.                                                                                                         10     78(Е)     2+б     2545
219.                                                                                                         10     82(К)    1+б       2544
220.                                                                                                         11     86(Г)     1+к        253
221.                                                                                                         11     89(Ж)    1+б      2543
222.                                                                                                         11     92(К)     1+б      2542
223.                                                                                                         12     95(В)     1+б      1201
224.                                                                                                         12     97(Д)     2+б      1203
225.                                                                                                         13     107(Д)   2+б      1205
226.                                                                                                         13     111(И)   1+б      1206
227.                                                                                                         13     112(К)   1+б      1207
228.                                                                                                         14     114(Б)   1+б     1208
229.                                                                                                         14     118(Ж) 1+б     1209
230.                                                                                                         14   120(И+К) 2+б    1210
231.          Бл. “Потсдам-І”                                                        Д         3          14        2         3270
232.          Бл. “Проф. Баларев”                                                А         8          2          1            895
233.                                                                                             Б          3          5          1         4625
234.                                                                                             Г          1          12        2         1699
235.                                                                                             Е         2          18        3            261
236.          Бл. “Райна Княгиня”                                                           4          43        2         2631
237.          Бл. “Ралица”                                                             А         5          20        1         1638
238.                                                                                             Б          2          26        1         1639
239.                                                                                             Б          5          37        1         1640
240.          Бл. “Родина”                                                             А         1       1-2А      1         1777
241.                                                                                             А         1       1-3А      2         1778
242.                                                                                             А         2          3         1         1678
243.                                                                                             А         4          12       1         3683
244.                                                                                             А         8          28      1         1681
245.                                                                                             А         9          32       1         1682
246.                                                                                             А         11        39       1            290
247.                                                                                             А         11        41        2          1683
248.                                                                                             А         12        42        2          1684
249.                                                                                             А         13        48        1          3428
250.                                                                                             А         15        57        2          1685
251.                                                                                             Б          1         1-2Б    1          1779
252.                                                                                             Б          1         1-3Б     2          1780
253.                                                                                             Б          3          7         1          1686
254.                                                                                             Б          5          15       1           324
255.                                                                                             Б          6          18        2           325
256.                                                                                             Б          7          24       1          1687
257.                                                                                             Б          8          28       1          1688
258.                                                                                             Б          10        34        2           320
259.          Бл. „Рупел”                                                               Б          8          5          1          1620
260.          Бл. “Силистра”                                                         Б          1          У         1          1084
261.                                                                                             В         3          К         1          1086
262.                                                                                             В         7          М        3          1087
263.                                                                                             В         8          И         1          1088
264.                                                                                             В         8          К         1          1089
265.          Бл. “Славия”                                                             А         7          1          3          1645
266.                                                                                             А         8          3          2           706
267.                                                                                             Б          1          6          2          1646
268.                                                                                             Б          2          6          2          1647
269.                                                                                             Б          5          5          2          1648
270.                                                                                             Б          8          5          2          1649
271.                                                                                             В         4          9          3           154
272.                                                                                             Г          1          10        3          1651
273.                                                                                             Г          1          11        1          1652
274.                                                                                             Д         5          15        2          1653
275.                                                                                             Д         7          14        2           641
276.                                                                                             Е         1          18        3            640
277.                                                                                             Е         8          17        2          3397
278.          Бл. “Сметана”                                                           В         3          15        2          1644
279.          Бл. “Страхил войвода”                                            А         3          1          2          1570
280.                                                                                             А         3          3          2          1571
281.                                                                                             А         7          1          2          1572
282.                                                                                             А         8          1          2          1573
283.                                                                                             А         8          3          2          1577
284.                                                                                             Б          2          4          1           683
285.                                                                                             Б          3          5          1          1574
286.                                                                                             Б          5          4          1          1575
287.                                                                                             Б          7          4          1           935
288.                                                                                             Б          8          7          1            682
289.          Бл. „Страхил войвода“                                           В         6          10        2          1576
290.          Бл. “Феникс”                                                            А         1          2         1          1565
291.                                                                                             А         4          1          2          1566
292.                                                                                             А         4          2         1          1567
293.                                                                                             А         5          2         1          1568
294.                                                                                             А         6          3         1            723
295.                                                                                             Б          4          7         1            637
296.                                                                                             Б          6          8          2          1569
297.          Бл. “Цена”                                                                А         2          2          1            982
298.          Бл. „Чавдар войвода”                                              5          7          13        2          5596
299.          Бл. „Чайка”                                                               Б          15        7         1          1477
300.          Бл. „Чайковски”                                                       Ж        5          32       3          7161
301.          Бл. “Шар планина”                                                  В         7          8          1          3288
302.          Бл. “Явор”                                                                Г          7          21        2          1654
303.                                                                                             Е         6          15        2          1655
304.                                                                                             З          2          6          2          1656
 
ЖК “РОДИНА”
305.          Бл. “Балатон”                                                                                   11        57        1          1422
306.                                                                                                         16        91        3          1241
307.          Бл. “Брацигово”                                                       А         14        3          2            256
308.          Бл. “Буная”                                                               А         12        2          1          1353
309.                                                                                             Б          10        4          2            727
310.          Бл. “Българка”                                                          Г          1          11        2          1190
311.                                                                                             Г          6          11        2          5600
312.                                                                                             Д         8          14        1          8776
313.                                                                                             З          5          25        1          1195
314.                                                                                             З          6          23        1          1196
315.                                                                                             З          7          23        1          1244
316.                                                                                             З          8          22        2          1197
317.                                                                                             И         2          29        1          1199
318.                                                                                             И         7          27        1            307
319.                                                                                             И         7          28        1          1200
320.                                                                                             И         8          29        1          1198
321.          Бл. “Вежен”                                                              В         8          7          2          1697
322.                                                                                             В         8          9          2          1595
323.                                                                                             Д         1          13        1          1698
324.                                                                                             Д         8          14        2           735
325.                                                                                             Е         3          16        2            364
326.                                                                                             Е         4          16        2          1240
327.          Бл. “Верила”                                                             А         3          3          2          1629
328.                                                                                             Б          5          6          2          1630
329.                                                                                             Б          7          6          2          1631
330.                                                                                             Б          8          4          2          1632
331.                                                                                             Б          8          5          2          1633
332.                                                                                             Б          8          6          2          1634
333.                                                                                             В         1          7          2          1476
334.                                                                                             В         6          8          2          1635
335.                                                                                             В         7          8          2          1636
336.                                                                                             В         8          7          2          1637
337.          Бл. “Голям Богдан”                                                 А         4          2          2          5607
338.                                                                                             Б          7          5          2          5610
339.          Бл. “Гребенец”                                                         В         3          10        1          1378
340.                                                                                             В         4          10        1          1377
341.                                                                                             В         6          10        1          1376
342.          Бл. “Елба”                                                                 А         8          22        1          1375
343.                                                                                             А         11        31        1          1374
344.                                                                                             Б          1          2          3          1308
345.                                                                                             Б          3          6          2          1373
346.                                                                                             Б          10        28        1          1372
347.                                                                                             Б          11        31        1          1371
348.                                                                                             Б          14        39        2          1370
349.          Бл. “Ерма”                                                                2          5          6          2          5601
350.          Бл. “Камчия”                                                            А         1          12      3+б      1611
351.                                                                                             Г          2          9          4          1612
352.          Бл. “Крали Марко”                                                  В         8          7          2          1738
353.          Бл. “Лозен планина”                                               В         8          7          2          1338
354.          Бл. „Мала планина”                                                 В         1          10        1          7159
355.          Бл. “Малък Богдан”                                                 А         5          2          2            294
356.          Бл. “Огражден”                                                        В         1          1          4          1622
357.                                                                                             В         2          3          4          1623
358.                                                                                             В         5          9          4          1624
359.                                                                                             В         6          11        4          1625
360.                                                                                             Е         1          3          2            361
361.                                                                                             Е         2          5          1          1626
362.                                                                                             З          3          7          2          1627
363.                                                                                             З          4          9          3          1628
364.          Бл. “Петрохан”                                                         А         1          2          1          1162
365.                                                                                             А         5          2          1            366
366.                                                                                             Б          4          5          1          6645
367.                                                                                             В         1          9          2          1163
368.          Бл. “Пъстрина”                                                        А         1          2          1            365
369.          Бл. „Сакар планина”                                               А         8          10        1          1475
370.          Бл. “Скъта”                                                               А         1          1          1          1385
371.                                                                                             В         1          8          2          1382
372.                                                                                             В         1          9          2          1383
373.                                                                                             В         2          8          2          1381
374.                                                                                             Д         7          14        2          3744
375.                                                                                             Е         3          18        2          5609
376.          Бл. “Странджа планина”                                         В         3          7          2          7407
377.                                                                                             В         5          7          2          1339
378.                                                                                             В         8          7          2          1340
379.                                                                                             Г          8          10        4          1341
380.                                                                                             Д         1          28      3+б       1342
381.                                                                                             Е         1          29        3          1343
382.                                                                                             Е         2          17        2          7406
383.                                                                                             Е         4          15        2          1346
384.                                                                                             Е         7          15        2            292
385.                                                                                             Е         8          16        2          1347
386.                                                                                             Ж        1          31        3          1348
387.                                                                                             З          1          34      3+б       1349
388.                                                                                             З          3          21        4          1350
389.          Бл. “Странджа планина”                                         З          6          21        4          1351
390.                                                                                             З          7          21        4          1352
391.          Бл. “Стряма”                                                             А         1          2          1          1621
392.          Бл. “Тимок”                                                              Б          6          5          1          1772
393.          Бл. “Тиса”                                                                 А         2          4          1          1142
394.                                                                                             А         8          23        2          1143
395.                                                                                             А         10        28        1          1144
396.                                                                                             А         15        44        2            306
397.          Бл. “Тунджа”                                                            А         5          3          2          1356
398.                                                                                             А         6          3          2          1357
399.          Бл. “Фридрих Енгелс-Б”                                         А         1          1          3          1238
400.                                                                                             А         5          7          2          1363
401.                                                                                             Б          1          4        3+б       1362
402.                                                                                             Б          4          12        2          1361
403.                                                                                             Б          5          12        2          1360
404.          Бл. “Фридрих Енгелс-В”                                         В         8          15        2         1337
405.          Бл. “Фридрих Енгелс-Г”                                         Б          6          4          4          1369
406.                                                                                             В         1          16      3+б        738
407.                                                                                             В         2          6          2          1368
408.                                                                                             В         3          7          2          1367
409.                                                                                             В         5          7          2          1366
410.                                                                                             В         8          7          2          1364
411.          ЖК “Родина-3”, бл. 1                                              Е         1          19        1            964
412.          ЖК “Родина-3”, бл. 7                                              А         4          8          4          4448
413.          ЖК “Родина-3”, бл. 9                                              Б          3          9          4          4172
414.                                                                                             Б          4          11        1          4174
415.                                                                                             Б          4          12        4          4175
 
ЖК “ДРУЖБА-І”
416.          Бл. 1                                                                           А         2          2          2          1694
417.                                                                                             Б          1          6          2          2507
418.                                                                                             Б          2          5          1            517
419.                                                                                             Б          3          5          1          2510
420.                                                                                             Б          7          5          1          2509
421.                                                                                             В         7          8          1          2508
422.                                                                                             В         7          9          2          2516
423.                                                                                             Д         4          14        1          2515
424.                                                                                             Е         2          17        2            448
425.                                                                                             Е         3          17        2          2514
426.                                                                                             Е         3          18        2          2513
427.                                                                                             Е         5          17        2          2506
428.                                                                                             Е         5          18        2          2511
429.                                                                                             Ж        2          20        2            454
430.                                                                                             З          1          22        2          2915
431.                                                                                             И         3          27        3          2517
432.          Бл. 3                                                                           А         1          3          2          2313
433.                                                                                             А         2          5          2            442
434.                                                                                             А         3          7          3          2307
435.                                                                                             Б          1          2          1          2308
436.          Бл. 3                                                                           Б          7          21        2          2309
437.                                                                                             Г          1          3          2          2310
438.                                                                                             Г          6          17        1          2312
439.                                                                                             Г          8          23        1            455
440.                                                                                             Е         4          11        2          1147
441.                                                                                             Е         7          19        2          2306
442.          Бл. 5                                                                           В         8          23        2          1544
443.                                                                                             Д         1          2          1          1545
444.                                                                                             Д         5          14        2          1554
445.                                                                                             Е         1          3          2          1547
446.                                                                                             Ж        1          2          1          1555
447.                                                                                             Ж        8          23        1          1548
448.                                                                                             Ж        8          24        2          1549
449.                                                                                             З          1          1          3          1550
450.                                                                                             З          6          18        2          1551
451.                                                                                             З          8          24        2          1552
452.          Бл. 6                                                                           Б          1          1          2            772
453.                                                                                             Б          6          16        2            437
454.                                                                                             Б          7          20        2          2526
455.                                                                                             Б          8          22        2          4941
456.                                                                                             Г          3          8          2           438
457.                                                                                             Г          6          17        2            441
458.                                                                                             Д         6          17        1          3327
459.                                                                                             Ж        3          8          2            430
460.                                                                                             Ж        5          14        2          2527
461.                                                                                             Ж        7          20        2          2528
462.          Бл. „Ловеч”                                                               А         1          1          3            309
463.                                                                                             А         1          2          1          2554
464.                                                                                             А         1          3          2            457
465.                                                                                             А         2          2          1          2555
466.                                                                                             Б          8          5          1            446
467.                                                                                              В         1          7          3            445
468.                                                                                             В         3          8          1          3988
469.                                                                                             В         4          9          2            440
470.                                                                                             В         6          9          2           2552
471.          Ул. „Стрешер пл-на” № 39, бл. 18                         Г          2          2          2           4447
472.                                                                                             Г          2          3          2              “
473.                                                                                             Г          4          8          2              “
474.                                                                                             Г          5          11        2              “
475.                                                                                             Г          6          14        2              “
476.                                                                                             Г          6          15        2              “
477.          Бл. „Изола планина”                                               А         1          2          1          1589
478.                                                                                             А         1          3          2          1590
479.                                                                                             А         3          2          1          1591
480.                                                                                             А         8          1          3          1592
481.                                                                                             В         2          8          1          1593
482.                                                                                             В         3          8          1          2561
483.                                                                                             В         7          8          1          1594
484.          Бл. “Ледено езеро-Б”                                               Б          1          6          2          2564
485.          Бл. “Маргаритка”                                                     А         2          А(3)    2          2460
486.                                                                                             А         3          Б(7)     2          2459
487.                                                                                             Б          2          Г(3)     2          2464
488.          Бл. „Маргаритка“                                                     Б          3          Г(6)     2   2462;458
489.          Бл. “Мермер камък”                                                А         5          1          3            432
490.                                                                                             В         2          8          1          2559
491.          Ул. “Студен кладенец” 17, бл. 3                            Б          1          1        2+б       1663
492.                                                                                             Б          3      8(305)   2+б       4898
493.          Ул. “Студен кладенец” 19, бл. 2                            А         2          5        2+б       1664
494.                                                                                             Б          1          2        2+б       1665
495.                                                                                             Б          2          4        2+б         493
496.                                                                                             Б          2          6        2+б       1666
497.          Ул. “Студен кладенец” 21, бл. 1                            А         1          1        2+б       1668
498.                                                                                             А         1          2        2+б       1667
499.                                                                                             А         2          5        2+б         428
500.                                                                                             А         2          6        2+б       1669
501.                                                                                             А         3          9        2+б         447
502.                                                                                             Б          1          3        2+б        444
 
503.          Ул. “Студен кладенец” 33                                                  1          104      1          2902
504.                                                                                                         1          110     1ст.       465
505.                                                                                                         2          209      1          5232
506.                                                                                                         2          210      1          2900
507.                                                                                                         3          304      1          2904
508.                                                                                                         3          309      1            453
509.                                                                                                         4          401      1          2901
510.                                                                                                         5          511      1          2903
511.          Ул. “Студен кладенец” 35                                                  1          8          1          1709
512.                                                                                                         1          12      1ст.       1741
513.                                                                                                         2          10        2          1711
514.                                                                                                         4          5          1          1713
515.                                                                                                         4          8          1          5243
516.          Бл. “Таня”                                                                 А         3          6          2            459
517.                                                                                             А         З          8          2            494
518.                                                                                             А         4          10        2          1689
 
 
ЖК “ДРУЖБА-ІІ”
519.           Ул. “Гоце Делчев” 14, бл. 1                                   А         1          1       2+б        1670
520.                                                                                             В         2          4       2+б          460
521.                                                                                             В         3          7       2+б          461
522.          Ул. “Гоце Делчев” 16, бл. 2                                    А         1          1       2+б        1675
523.                                                                                             А         1          3       2+б        1674
524.                                                                                             Б          1          2       2+б        1676
525.                                                                                             В         1          2       2+б        1677
526.                                                                                             В         3          7       2+б        4305
527.          Ул. “Гоце Делчев” 18, бл. 3                                    А         3          8       2+б       1470
528.                                                                                             В         2          5       2+б       1690
529.          Ул. “Гоце Делчев” 20, бл. 4                                    Б          1          2       2+б        1672
530.          Ул. “Гоце Делчев” 22, бл. 5                                    Б          3          7      2+б       4302
531.                                                                                             В         3          9       2+б 1658;739
532.                                                                                             Г          1          1       2+б        1659
533.                                                                                             Г          1          3       2+б          463
534.          Ул. “Гоце Делчев” 22, бл. 5                                     Г          2          4       2+б        1471
535.                                                                                             Г          3          7       2+б        1660
536.                                                                                             Д         1          2       2+б        1661
537.          Ул. “Йосиф Дайнелов” № 87-А, бл. “Арда”                     3          7       2             3329
538.                                                                                                         3          9       2             3330
539.          Ул. ”Кръстец” №16, ЖСК „24 май”                       2          3          5      2+б         5244
540.                                                                                             2          3          5-а   2+к.н.     5244
 
ЖК “ДРУЖБА-ІІІ”
541.          Бл. 1                                                                           А         3          1          2          2496
542.                                                                                             В         3          9          2          2502
543.                                                                                             Г          6          12        2          2501
544.                                                                                             Д         2          14        1          2500
545.                                                                                             Д         2          15        2          2498
546.                                                                                             Д         8          14        1          2499
547.                                                                                             Е         6          16-Б    1          3387
548.                                                                                             Е         8          16        4          2497
549.          Бл. 2                                                                           А         4          2          2          2705
550.                                                                                             Б          3          5          2          2704
551.                                                                                             Б          3          6          2          2703
552.                                                                                             В         1          9          2          2702
553.                                                                                             В         7          7          3          2709
554.                                                                                             Г          2          10        2            467
555.                                                                                             Г          4          10        2          2708
556.                                                                                             Г          6          10        2          2707
557.                                                                                             Д         1          14        1          2713
558.                                                                                             Д         1          15        2          2711
559.                                                                                             Д         4          15        2          1050
560.                                                                                             Д         8          13        3          2710
561.                                                                                             Е         2          17        2            468
562.                                                                                             Е         2          18        2          2698
563.                                                                                             Е         5          18        2          2699
564.                                                                                             Е         8          17        2          2712
565.          Бл. 3                                                                           Д         7          14        1          5611
566.          Бл. 4                                                                           Б          2          5          1            577
567.                                                                                             Г          3          7          2          2317
568.                                                                                             Г          5          14        1          2316
569.                                                                                             Д         6          23        1          2315
570.                                                                                             Д         7          26        2           836
571.                                                                                             E         1          1       3+б        7408
572.                                                                                             E         1          2       1+б        7409
573.                                                                                             E         1          3       1+б        7410
574.                                                                                             E         1          4       1+б        7411
575.                                                                                             Е         1          5       1+б        7414
576.                                                                                             Е         1          6       1+б        7415
577.                                                                                             Е         1          7       1+б        7416
578.                                                                                              Е         1          8       1+б        7417
579.                                                                                             Е         1          9       1+б        7418
580.                                                                                             Е         2          9       1+б        2349
581.          Бл. 4                                                                           Е         2          12     1+б        2348
582.                                                                                             Е         2          17     1+б        2346
583.                                                                                             Е         3          21     1+б          736
584.                                                                                             Е         3          25     1+б        2345
585.                                                                                             Е         4          31     1+б          479
586.                                                                                             Е         4          32     1+б        2344
587.                                                                                             Е         4          33     1+б          881
588.                                                                                             Е         4          34     1+б        2343
589.                                                                                             Е         4          35     1+б          477
590.                                                                                             Е         4          36     1+б        2342
591.                                                                                             Е         4          38     1+б        2341
592.                                                                                             Е         5          40     1+б        2322
593.                                                                                             Е         5          41     1+б        2323
594.                                                                                             Е         5          42     1+б       3332
595.                                                                                             Е         5          47     1+б        2324
596.                                                                                             Е         5          48     1+б        2330
597.                                                                                             Е         6          49     1+б        2340
598.                                                                                             Е         6          50     1+б        2325
599.                                                                                             Е         6          51     1+б          882
600.                                                                                             Е         6          52     1+б        2334
601.                                                                                             Е         6          53     1+б        2331
602.                                                                                             Е         6        58-Б      1            762
603.                                                                                             Е         7          61     1+б        2335
604.                                                                                             Е         7          62     1+б        2336
605.                                                                                             Е         7          63     1+б        2337
606.                                                                                             Е         7          65     1+б        2338
607.                                                                                             Е         7          67     1+б        2339
608.                                                                                             Е         7        68-А    2+б      3386
609.                                                                                             Е         7        68-Б      1            762
610.                                                                                             Е         8          69     1+б        2326
611.                                                                                             Е         8          70     1+б        2327
612.                                                                                             Е         8          72     1+б        2328
613.                                                                                             Е         8          74     1+б        2329
614.                                                                                             Е         8          76     1+б       2332
615.                                                                                             Е         8          77     1+б        2333
616.                                                                                             Ж        1          2          2          2318
617.                                                                                             Ж        3          8          2          2319
618.                                                                                             Ж        6          16        2            883
619.                                                                                             Ж        7          21        2            884
620.                                                                                             З          2          4          2          2320
621.                                                                                             З          3          8          2          1075
622.                                                                                             З          7          20        2          2321
623.                                                                                             З          7          21        2            126
624.          Бл. 6                                                                           А         1          1          2          2144
625.                                                                                             А         2          4          2          2538
626.                                                                                             А         3          7          2          2143
627.                                                                                             А         5          13        2            575
628.                                                                                             А         7          19        2            127
629.                                                                                             В         1          2          1          2142
630.                                                                                             В         5          14        1          2139
631.                                                                                             Д         7          20        1          2141
632.                                                                                             Е         4          10        2          2140
633.          Бл. 7                                                                                      4          18        1          2524
634.                                                                                                         4          21        1          2523
635.                                                                                                         6          32        2          2519
636.                                                                                                         10        57        1          2522
637.                                                                                                         12        66        1          2521
638.                                                                                                         14        80        2          2520
639.                                                                                                         15        87        1          2525
640.                                                                                                         16        90        1          1053
641.          Бл. 8                                                                                      9          51        1          2055
642.          Бл. 10                                                                         А         1          1          2            968
643.                                                                                             А         3          7          2          2469
644.                                                                                             А         5          13        2          2468
645.                                                                                             А         6          17        2          3888
646.                                                                                             Б          1          2          3          2470
647.                                                                                             Б          2          3          2          2467
648.                                                                                             Б          7          18        2            158
649.                                                                                             В         1          1          2          2466
650.                                                                                             В         5          14        2            578
651.                                                                                             В         7          19        2          2465
652.                                                                                             Г          5          10        3            740
653.                                                                                             Д         8          22        1           969
654.                                                                                             Е         3          27     1+б        2530
655.                                                                                             Е         5          44     1+б        1386
656.                                                                                             Е         7          64     1+б        1867
657.                                                                                             Ж        5          41     1+б        2474
658.                                                                                             Ж        5          42     1+б        2473
659.                                                                                             Ж        5          44     1+б        1079
660.                                                                                             Ж        5        48-А     1          1080
661.                                                                                             Ж        5        48-Б      2          1081
662.                                                                                             Ж        6          58     1+б        2472
663.                                                                                             Ж        8          70     1+б        1536
664.                                                                                             Ж        8          78     1+б        1083
665.                                                                                             З          1          1          2          2138
666.                                                                                             З          7          20        3          2137
667.          Бл. 11                                                                         А         6          17        2            480
668.                                                                                             Б          1          2          1          2475
669.                                                                                             Б          4          11        1          2494
670.                                                                                             Б          5          14        1            886
671.                                                                                             Б          6          17        1          2495
672.                                                                                             Б          7          20        1          2493
673.                                                                                             Б          7          21        3          2492
674.                                                                                             В         1          2          1          1055
675.                                                                                             В         2          6          3          2491
676.                                                                                             В         4          11        1          2477
677.                                                                                             В         5          14        1            469
678.                                                                                             В         7          19        2          2490
679.                                                                                             Г          1          2          1          2476
680.                                                                                             Г          3          9          3          2489
681.                                                                                             Г          4          10        2          2488
682.                                                                                             Г          5          14        1          2487
683.                                                                                             Г          7          21        3          2486
684.                                                                                             Д         2          5          2          2485
685.          Бл. 11                                                                         Д         2          6          2          2484
686.                                                                                             Д         8          22        2          2483
687.                                                                                             Д         8          23        2          2482
688.                                                                                             Е         4          11        1          2481
689.                                                                                             Е         7          21        3            220
690.                                                                                             Е         8          22        2            888
691.                                                                                             Ж        1          2          2            889
692.                                                                                             Ж        6          15        3          2480
693.                                                                                             З          1          3          2          2479
694.                                                                                             З          4          12        2          2478
695.          Бл. 12                                                                         А         3          7          2          2621
696.                                                                                             Б          4          11        2          1307
697.                                                                                             Б          5          13        2          2622
698.                                                                                             Г          8          22        2          2620
699.                                                                                             Д         5          14        1          2648
700.                                                                                             Е         3          9          2          2647
701.                                                                                             Е         7          20        2          2644
702.                                                                                             З          6          16        2          1151
703.                                                                                             К         1          2          2          2646
704.          Бл. 13                                                                         А         7          19        2          2640
705.                                                                                             В         1          1          3          2639
706.                                                                                             В         1          2          3          2638
707.                                                                                             В         3          6          3          2642
708.                                                                                             В         4          8          3          2641
709.                                                                                             В         5          19        1          8567
710.                                                                                             В         5          20        2          8568
711.                                                                                             В         8          15        3            472
712.                                                                                             Г          4          11        3          2634
713.                                                                                             Г          6          15        2          2632
714.                                                                                             Г          7          20        3            892
715.                                                                                             Г          8          21        2          3985
716.                                                                                             Г          8          23        3          2636
717.                                                                                             Ж        7          21        2          2635
718.                                                                                             И         2          5          2            519
719.                                                                                             И         6          17        2          2633
720.          Бл. 14                                                                         В         5          15        3          1072
721.          Бл. 15                                                                         Г          4          10        2          4418
722.                                                                                             Г          7          19        2          4419
723.          Бл. 16                                                                         Д         8          24        3          2805
724.          Бл. 17                                                                         А         6          16        2          2810
725.                                                                                             А         7          19        2          2806
726.                                                                                             Б          3          6          4          2809
727.                                                                                             Б          6          12        4            971
728.                                                                                             Б          7          14        4            481
729.                                                                                             Б          8          16        2           972
730.                                                                                             Б          8          16-А    1            972
731.                                                                                             В         1          1          3          2807
732.                                                                                             В         8          16        4            973
733.                                                                                             Г          1          2          1          1410
734.                                                                                             Г          5          14        1          2808
735.                                                                                             Д         2          4          2            970
736.          Бл. 18                                                                         А         1          1          2          2885
737.          Бл. 18                                                                         Б          8          21        3          2853
738.                                                                                             В         1          1          3          2854
739.                                                                                             В         1          2          4          2855
740.                                                                                             В         3          6          4            471
741.                                                                                             В         5          10        1          8668   
742.                                                                                             В         5          10а      2          8669
743.                                                                                             Д         1          3          3          1693
744.                                                                                             Д         7          21        3          2857
745.                                                                                             Е         1          3          3          2856
746.           Бл. 19                                                                        А         5          13        2            974
747.                                                                                             В         8          15        3   789,1261 
748.                                                                                             Г          1          1          3          2862
749.                                                                                             Г          2          4          4          1773
750.                                                                                             Г          6          11        3          2863
751.                                                                                             Д         5          14        1          2865
752.                                                                                             Д         6          17        1          2864
753.                                                                                             Ж        3          8          2            893
754.                                                                                             Ж        6          16        2            975
755.          Бл. 23                                                                         Д         2          5          1          4939
756.                                                                                             Ж        4          11        1          5597
757.          Бл. 34                                                                         А         2          5          2          2828
758.                                                                                             А         3          8          2          2829
759.                                                                                             А         3          9          2        931-А
760.                                                                                             А         4          12        2            894
761.                                                                                             А         6          18        2          2830
762.                                                                                             А         7          19        2            932
763.                                                                                             Б          1          1          2          2831
764.                                                                                             Б          1          2          1          2832
765.                                                                                             Б          7          19        2          2823
766.                                                                                             В         1          1          2    933,976,475
767.                                                                                             В         2          5          1     934,474
768.                                                                                             В         3          8          1          2824
769.                                                                                             В         4          11        1          2825
770.                                                                                             Д         4          11        2          2827
771.                                                                                             Д         4          12        2          2826
772.          Бл. 35                                                                         А         6          17        1          3104
773.                                                                                             В         4          12        2          3103
774.          Бл. 41                                                                         А         1          1          3          1178
775.                                                                                             А         1          2          1          “
776.                                                                                             А         1          3          1          “
777.                                                                                             А         1          4          2          “
778.                                                                                             А         2          5          3          “
779.                                                                                             А         2          6          1          “
780.                                                                                             А         2          7          1          “
781.                                                                                             А         3          11        1          “
782.                                                                                             А         3          12        2          “
783.                                                                                             А         4          13        3          “
784.                                                                                             А         4          14        1          “
785.                                                                                             А         4          15        1          “
786.                                                                                             А         4          16        2          “
787.                                                                                             А         5          17        3          “
788.                                                                                             А         5          18        1          “
789.          Бл. 41                                                                         А         5          19        1       1178
790.                                                                                             А         5          20        2          “
791.                                                                                             А         6          21        3          “
792.                                                                                             А         6          22        1          “
793.                                                                                             А         6          23        1          “
794.                                                                                             А         6          24        2          “
795.                                                                                             Б          1          1          2          “
796.                                                                                             Б          1          2          2          “
797.                                                                                             Б          1          3          1          “
798.                                                                                             Б          1          4          2          “
799.                                                                                             Б          2          6          2          “
800.                                                                                             Б          2          7          1          “
801.                                                                                             Б          3          9          2          “
802.                                                                                             Б          3          10        2          “
803.                                                                                             Б          3          11        1          “
804.                                                                                             Б          4          14        2          “
805.                                                                                             Б          4          15        1          “
806.                                                                                             Б          4          16        2          “
807.                                                                                             Б          5          17        2          “
808.                                                                                             Б          5          19        1          “
809.                                                                                             Б          6          21        2          “
810.                                                                                             Б          6          22        2          “
811.                                                                                             Б          6          23        1          “
812.                                                                                             Б          6          24        2          “
813.          Бл. 42                                                                         А         1          1        2+б     582
814.                                                                                             А         1          2          2          “
815.                                                                                             А         1          3          1          “
816.                                                                                             А         1          4          2          “
817.                                                                                             А         2          8          2          “
818.                                                                                             А         3          9        2+б       “
819.                                                                                             А         3          10        2          “
820.                                                                                             А         3          12        2          “
821.                                                                                             А         4          13      2+б       “
822.                                                                                             А         4          14        2          “
823.                                                                                             А         4          15        1          “
824.                                                                                             А         4          16        2          “
825.                                                                                             А         5          19        1          “
826.                                                                                             А         5          20        2          “
827.                                                                                             Б          1          1          2          “
828.                                                                                             Б          1          2          2          “
829.                                                                                             Б          1          3          2          “
830.                                                                                             Б          2          4          2          “
831.                                                                                             Б          2          5          2          “
832.                                                                                             Б          2          6          2          “
833.                                                                                             Б          3          8          2          “
834.                                                                                             Б          4          10        2          “
835.                                                                                             Б          4          11        2          “
836.                                                                                             Б          4          12        2          “
837.                                                                                             Б          5          14        2          “
838.                                                                                             Б          5          15        2          “
839.                                                                                             Б          6          16        2          “
840.                                                                                             Б          6          17        2          “
841.          Бл. 42                                                                         Б          6          18        2        582
842.                                                                                             В         1          2          2          “
843.                                                                                             В         1          3          1          “
844.                                                                                             В         1          4          2          “
845.                                                                                             В         2          5        2+б       “
846.                                                                                             В         3          9        2+б       “
847.                                                                                             В         3          10      2+б       “
848.                                                                                             В         3          11        1          “
849.                                                                                             В         3          12        2         “
850.                                                                                             В         4          13      2+б       “
851.                                                                                             В         4          14      2+б       “
852.                                                                                             В         4          16        2          “
853.                                                                                             В         5          17      2+б       “
854.                                                                                             В         5          18      2+б       “
855.                                                                                             В         5          19        1          “
856.                                                                                             В         5          20        2          “
857.                                                                                             В         6          21      2+б       “
858.                                                                                             В         6          22      2+б       “
859.                                                                                             В         6          23        1          “
860.                                                                                             В         6          24        2          “
861.          Бл. 43                                                                         А         1          2          2          2812
862.                                                                                             А         2          5          2          2813
863.                                                                                             А         3          9          3          2814
864.                                                                                             А         6          17        2          2815
865.                                                                                             Б          6          17        2          2811
866.                                                                                             Г          1          2          2          1285
867.                                                                                             Г          1          3          3          4626
868.                                                                                             Г          4          10      4+б      1788
869.          Бл. 44                                                                         А         1          1        3+б      1933
870.                                                                                             А         1          3          3          1937
871.                                                                                             А         3          9          3          1938
872.                                                                                             А         4          11        2          1936
873.                                                                                             А         4          12        3          1939
874.                                                                                             А         5          14        2          1944
875.                                                                                             А         6          16      3+б       1935
876.                                                                                             Б          1          1-А      2          1940
877.                                                                                             Б          1          1-Б    2+б       1941
878.                                                                                             Б          1          2          3          1950
879.                                                                                             Б          3          5-А      2          1943
880.                                                                                             Б          4          7-А      2          1945
881.                                                                                             Б          5          9-Б    2+б       1947
882.                                                                                             Б          6          11-А    2          1948
883.                                                                                             Б          6          11-Б 2+б       1949
884.                                                                                             Б          6          12        3          1951
885.                                                                                             В         1          2          1          1956
886.                                                                                             В         1          3          3          1960
887.                                                                                             В         2          5          1          1957
888.                                                                                             В         2          6          3          1961
889.                                                                                             В         3          7          2          1953
890.                                                                                             В         3          8          1          1958
891.                                                                                             В         4          11        1          1970
892.                                                                                             В         4          12        3          1962
893.          Бл. 44                                                                         В         5          13        2          1954
894.                                                                                             В         5          14        1          1959
895.                                                                                             В         6          16        2         1955
896.                                                                                             В         6          18        3          1963
897.                                                                                             Г          1          3          3          1964
898.                                                                                             Г          3          9          3          1966
899.                                                                                             Г          4          12        3          1967
900.                                                                                             Г          5          15        3          1968
901.                                                                                             Г          6          18        3          1969
902.                                                                                             Д         1          1        3+б      1971
903.                                                                                             Д         2          5          2          1972
904.          Бл. 45                                                                         Г          1          2          1          2860
905.                                                                                             Г          2          5          1          2859
906.                                                                                             Г          3          8          1          2858
907.          Бл. 47                                                                         А         1          1        3+б         816
908.                                                                                             А         2          6          3          2872
909.                                                                                             А         3          7        3+б        819
910.                                                                                             А         3          9          3          2869
911.                                                                                             А         4          10      3+б     820-А
912.                                                                                             А         4          11        2          2870
913.                                                                                             А         4          12        3            821
914.                                                                                             А         5          13        3           312
915.                                                                                             А         5          14        2          2871
916.                                                                                             А         5          15        3            822
917.                                                                                             А         6          17        2            824
918.                                                                                             Б          1          1          2            825
919.                                                                                             Б          1          3          3          2873
920.                                                                                             Б          3          8          1            828
921.                                                                                             Б          4          11        1          5238
922.                                                                                             Б          5          14        1            829
923.                                                                                             В         2          4          3          2878
924.                                                                                             В         3          6          3          2884
925.                                                                                             В         4          7-Б    3+б       2875
926.                                                                                             В         4          8          3          2867
927.                                                                                             В         5          9-Б      1          2881
928.                                                                                             В         5          10        3          2883
929.                                                                                             В         6          11-А    2          2882
930.                                                                                             В         6          11-Б    2          2882
931.                                                                                             В         6          12        3          2880
932.                                                                                             Г          1          1        3+б         831
933.                                                                                             Г          1          2          2          2879
934.                                                                                             Г          2          4        3+б       2868
935.                                                                                             Г          2          6          3            129
936.                                                                                             Г          3          7        3+б         832
937.                                                                                             Г          4          11        2          2876
938.                                                                                             Г          5          13        3            313
939.                                                                                             Г          5          14        2          2877
940.                                                                                             Г          5          15        3            833
941.          Бл. 50                                                                         А         1          1          2          2661
942.                                                                                             А         1          2          2пр.     “
943.                                                                                             А         1          3          1          “
944.                                                                                             А         1          4          2          “    
945.          Бл. 50                                                                         А         2          5          2        2661
946.                                                                                             А         2          6          2пр.    “
947.                                                                                             А         2          7          1          “
948.                                                                                             А         2          8          2          “
949.                                                                                             А         3          9          2          “
950.                                                                                             А         3          10        2пр.    “
951.                                                                                             А         3          11        1          “
952.                                                                                             А         3          12        2          “
953.                                                                                             А         4          13        2          “
954.                                                                                             А         4          14        2пр.     “
955.                                                                                             А         4          15        1          “
956.                                                                                             А         4          16        2          “
957.                                                                                             А         5          17        2          “
958.                                                                                             А         5          18        2пр.     “
959.                                                                                             А         5          19        1          “
960.                                                                                             А         5          20        2          “
961.                                                                                             А         6          21        2          “
962.                                                                                             А         6          22        2пр.     “
963.                                                                                             А         6          23        1          “
964.                                                                                             А         6          24        2          “
965.                                                                                             Б          1          1          2          “
966.                                                                                             Б          1          2          2пр.     “
967.                                                                                             Б          1          3          1          “
968.                                                                                             Б          1          4          3          “
969.                                                                                             Б          2          5          2          “
970.                                                                                             Б          2          6          2пр.     “
971.                                                                                             Б          2          7          1          “
972.                                                                                             Б          2          8          3          “
973.                                                                                             Б          3          9          2          “
974.                                                                                             Б          3          10        2пр.     “
975.                                                                                              Б          3          11        1          “
976.                                                                                             Б          4          13        2          “
977.                                                                                             Б          4          14        2пр.     “
978.                                                                                             Б          4          15        1          “
979.                                                                                             Б          4          16        3          “
980.                                                                                             Б          5          17        2          “
981.                                                                                             Б          5          18        2пр.     “
982.                                                                                             Б          5          19        1          “
983.                                                                                             Б          5          20        3          “
984.                                                                                             Б          6          21        2          “
985.                                                                                             Б          6          24        3          “
986.          Бл. 51                                                                         А         1          1        3+б        854
987.                                                                                             А         1          2          2            843
988.                                                                                             А         1          3          3            844
989.                                                                                             А         2          6          3          2844
990.                                                                                             А         3          7        3+б         845
991.                                                                                             А         3          9          3            846
992.                                                                                             А         4          10      3+б         847
993.                                                                                             А         4          12        3            131
994.                                                                                             А         5          13      3+б       2845
995.                                                                                             Б          1          1        3+б       2846
996.                                                                                             Б          1          3          3          2847
997.          Бл. 51                                                                         Б          2          6          3            482
998.                                                                                             Б          3          7        3+б       2843
999.                                                                                             Б          3          9          3          2848
1000.                                                                                         Б          4          10      3+б       2849
1001.                                                                                         Б          4          12        3            573
1002.                                                                                         Б          5          13      3+б       2850
1003.                                                                                         Б          5          15        3            849
1004.                                                                                         Б          6          16      3+б         959
1005.                                                                                         Б          6          18        3          2851
1006.                                                                                         В         1          1        4+б      2852
1007.                                                                                         В         4          8          3            851
1008.                                                                                         В         6          12        3            852
1009.                                                                                         Г          1          1        3+б       2837
1010.                                                                                         Г          1          2          2          2840
1011.                                                                                         Г          5          15        3          2841
1012.                                                                                         Г          6          16      3+б       2842
1013.      Бл. 52                                                                         А         1          1        3+б       2894
1014.                                                                                         А         2          4        3+б        864
1015.                                                                                         А         2          6          3          2895
1016.                                                                                         А         3          7        3+б         865
1017.                                                                                         А         4          10      3+б         866
1018.                                                                                         А         4          12        3            483
1019.                                                                                         Б          1          А1“а“ 1         8679
1020.                                                                                         Б          1          А1“б“ 1+б      8680
1021.                                                                                         Б          1          3          3          2897
1022.                                                                                         Б          2          6          3          2898
1023.                                                                                         Б          3          9          3          2899
1024.                                                                                         Б          4          12        3          2886
1025.                                                                                         Б          5          15        3            571
1026.                                                                                         Б          6          16      3+б       1246
1027.                                                                                         В         2          3        4+б       2887
1028.                                                                                         В         2          4          3          2888
1029.      Бл. 52                                                                         В         3          5        4+б       2889
1030.                                                                                         В         3          6          3          2890
1031.                                                                                         В         4          7        4+б         164
1032.                                                                                         В         4          8          3          2891
1033.                                                                                         В         5          10        3          1247
1034.                                                                                         В         6          12        3          1248
1035.                                                                                         Г          1          3          3            872
1036.                                                                                         Г          2          5          2          1249
1037.                                                                                         Г          2          6          3          1250
1038.                                                                                         Г          3          7        3+б       3199
1039.                                                                                         Г          3          9          3          2893
1040.                                                                                         Г          5          15        3            875
1041.      Бл. 53                                                                         А         1          1          3            487
1042.                                                                                         А         2          4          3            569
1043.                                                                                         А         2          6          3          2916
1044.                                                                                         А         3          9          3          2917
1045.                                                                                         А         4          12        3            132
1046.                                                                                         А         5          13        3            222
1047.                                                                                         А         5          15        3          2918
1048.                                                                                         Б          1          1          3          2919
1049.      Бл. 53                                                                         Б          1          2          2          2920
1050.                                                                                         Б          2          4          3            877
1051.                                                                                         Б          6          16        3          2921
1052.                                                                                         Б          6          18        3          2922
1053.                                                                                         В         1       А“1“а    1          8667
1054.                                                                                         В         1       А“1“б    2          8666
1055.                                                                                         В         1       А2“а“    1          8686
1056.                                                                                         В         1       А2“б“    1          8688
1057.                                                                                         В         2          3          4            878
1058.                                                                                         В         3          5          4          2924
1059.                                                                                         В         4          7          4          2925
1060.                                                                                         Г          1          1          3            488
1061.                                                                                         Г          1          2          2          2926
1062.                                                                                         Г          1          3          3          2927
1063.                                                                                         Г          3          9          3          1251
1064.                                                                                         Г          4          10        3            880
1065.                                                                                         Г          6          16        3            489
1066.      Бл. 54                                                                         А         1          1          3          3195
1067.                                                                                         А         1          3          3          3194
1068.                                                                                         А         6          18        3          3100
1069.                                                                                         Б          1          2          3          3102
1070.                                                                                         Б          5          10        3            566
1071.                                                                                         В         4          11        1          3198
1072.                                                                                         В         6          17        1          3191
1073.                                                                                         Г          1          1          3          3190
1074.                                                                                         Г          1          2          2          3197
1075.                                                                                         Г          5          15        3          3196
1076.      Бл. “Габриела”                                                         А         1          1          2          1786
1077.                                                                                         А         2          4          2          “
1078.                                                                                         А         2          5          1          “
1079.      Бл. “Мая”                                                                  А         1          1          1          2551
1080.                                                                                         А         1          3        2+б       “
1081.                                                                                         А         2          4          1          “
1082.                                                                                         А         2          5,6     3+б       “
1083.                                                                                         А         3          8          1          “
1084.                                                                                         А         3          9        2+б       “
1085.                                                                                         Б          1          2          1          “
1086.                                                                                         Б          2          4          1          “
1087.                                                                                         Б          3          6          1          “
1088.                                                                                         В         1          2          1          “
1089.                                                                                         В         2          5          1          “
1090.                                                                                         В         2          6          1          “
1091.                                                                                         В         3          8          1          “
1092.                                                                                         В         3          9          1          “
1093.      Бл. МНО-4                                                                Г          6          17        1       5237
1094.      Бл. МНО-6                                                                А         7          20        2       5240
 
ЖК “ЧАРОДЕЙКА”
1095.      Бл. 104                                                                       А         6          16        2     4940
1096.      Бл. 105                                                                       Б          1          1          1     8677
1097.                                                                                         Б          1          1          1а   8678
1098.      Бл. 107                                                                       В         2          3          2     1891
1099.                                                                                         В         7          20        3     1892
1100.                                                                                         Д         1          1          2     1893
1101.                                                                                         Д         4          12        3     1894
1102.                                                                                         Д         6          18        3     1895
1103.                                                                                         Е         2          5          3       373
1104.                                                                                         Е         3          7          1     1901
1105.                                                                                         Е         3          8          3     2556
1106.                                                                                         Ж        1          1          2     1897
1107.                                                                                         З          3          7          2     1898
1108.                                                                                         З          4          11        2     1899
1109.      Бл. 108                                                                       А         2          4          3       381
1110.                                                                                         А         5          14        2     1913
1111.                                                                                         А         6          17        2     1914
1112.                                                                                         А         7          19        3     1915
1113.                                                                                         Б          5          9          3     1904
1114.                                                                                         Б          7          14        4     1905
1115.                                                                                         Б          8          15        3     1916
1116.                                                                                         Б          8          16        1     1906
1117.                                                                                         Б          8          16-А    2     1906
1118.                                                                                         В         1          13        1     6498
1119.                                                                                         В         1          14        2     6498
1120.                                                                                         В         2          3          3     1917
1121.                                                                                         Г          1          1          2     3326
1122.                                                                                         Г          2          5          2       380
1123.                                                                                         Г          4          10        2       376
1124.                                                                                         Г          4          11        2     1907
1125.                                                                                         Г          4          12        2     1912
1126.                                                                                         Г          6          16        2       377
1127.                                                                                         Г          6          17        2     1908
1128.                                                                                         Г          7          19        2     1909
1129.                                                                                         Г          7          21        2     1910
1130.      Бл. 109                                                                       А         3          8          2     1920
1131.                                                                                         А         4          10        2     1921
1132.                                                                                         А         7          21        3       907
1133.                                                                                         Б          6          16        3     1922
1134.                                                                                         В         2          3          4     1928
1135.                                                                                         В         8          16        3     1923
1136.                                                                                         Г          4          11        3     1925
1137.                                                                                         Г          7          19        2     1924
1138.                                                                                         Г          7          20        3       385
1139.                                                                                         Д         1          2          2       384
1140.                                                                                         Д         3          8          2     1927
1141.      Бл. 111                                                                       Д         4          11        1     2292
1142.      Бл. 114                                                                       В         1          2          1     1979
1143.                                                                                         В         3          8          1     1981
1144.                                                                                         В         7          19        3     1977
1145.      Бл. 114                                                                       Г          7          19        3     1978
1146.                                                                                         Д         3          8          3     2557
1147.                                                                                         Д         8          22        2       386
1148.                                                                                         Д         8          23        3     1974
1149.      Бл. 119                                                                       А         1          1          2     1992
1150.                                                                                         А         1          2          2     1993
1151.                                                                                         А         2          4          2     1994
1152.                                                                                         А         2          5          2     1995
1153.                                                                                         А         3          7          2     2017
1154.                                                                                         А         4          10        2     2018
1155.                                                                                         А         5          14        2     2019
1156.                                                                                         А         6          17        2     2020
1157.                                                                                         Б          2          5          1     1996
1158.                                                                                         Б          3          8          1     2021
1159.                                                                                         Б          5          14        1     2022
1160.                                                                                         Б          6          17        1     1997
1161.                                                                                         В         1          1          2     2015
1162.                                                                                         В         1          2          2     1998
1163.                                                                                         В         2          4          2     2023
1164.                                                                                         В         2          5          2     1999
1165.                                                                                         В         2          6          2     2000
1166.                                                                                         В         4          10        2     2024
1167.                                                                                         В         4          11        2     7032
1168.                                                                                         В         4          12        2     2025
1169.                                                                                         В         5          13        2     2026
1170.                                                                                         В         5          14        2     2027
1171.                                                                                         В         5          15        2     2028
1172.                                                                                         В         7          21        2     2029
1173.                                                                                         Г          1          1          2     2001
1174.                                                                                         Г          1          3          2     2002
1175.                                                                                         Г          2          4          2     2030
1176.                                                                                         Г          3          7          2     2031
1177.                                                                                         Г          3          9          2     2032
1178.                                                                                         Г          4          10        2     2033
1179.                                                                                         Г          5          13        2     2034
1180.                                                                                         Г          5          14        2     2049
1181.                                                                                         Г          6          18        2     2004
1182.                                                                                         Г          7          19        2     2005
1183.                                                                                         Г          7          21        2     2006
1184.                                                                                         Г          8          23        2     2035
1185.                                                                                         Д         1          3          2     2036
1186.                                                                                         Д         4          11        2     2007
1187.                                                                                         Д         6          18        2       281
1188.                                                                                         Д         8          23        2     2008
1189.                                                                                         Д         8          24        2     2009
1190.                                                                                         Е         1          1          2     2010
1191.                                                                                         Е         1          2          1     2037
1192.                                                                                         Е         2          5          1     2038
1193.                                                                                         Е         3          8          1     2039
1194.                                                                                         Е         4          11        1     2040
1195.                                                                                         Е         5          13        2     2016
1196.                                                                                         Е         5          14        1     2041
1197.      Бл. 119                                                                       Е         7          20        1     2042
1198.                                                                                         Е         8          23        1     2908
1199.                                                                                         Ж        2          5          1     1437
1200.                                                                                         З          1          2          2     2043
1201.                                                                                         З          1          3          2     4752
1202.                                                                                         З          2          4          2     2911
1203.                                                                                         З          2          5          2     2909
1204.                                                                                         З          2          6          2     2910
1205.                                                                                         З          3          7          2     2044
1206.                                                                                         З          3          8          2     2045
1207.                                                                                         З          3          9          2     2046
1208.                                                                                         З          4          10        2     2047
1209.                                                                                         З          5          13        2     2912
1210.                                                                                         З          5          14        2     2011
1211.                                                                                         З          6          17        2     2012
1212.                                                                                         З          6          18        2       896
1213.      Бл. 121                                                                       А         1          1          3     3950
1214.                                                                                         А         1          2          1          “
1215.                                                                                         А         1          3          1          “
1216.                                                                                         А         1          4          2          “
1217.                                                                                         А         2          5          3          “
1218.                                                                                         А         2          6          1          “
1219.                                                                                         А         2          7          1          “
1220.                                                                                         А         2          8          2          “
1221.                                                                                         А         3          9          3          “
1222.                                                                                         А         3          10        1          “
1223.                                                                                         А         3          11        1          “
1224.                                                                                         А         3          12        2          “
1225.                                                                                         А         4          13        3          “
1226.                                                                                         А         4          14        1          “
1227.                                                                                         А         4          15        1          “
1228.                                                                                         А         4          16        2          “
1229.                                                                                         А         5          18        1          “
1230.                                                                                         А         5          19        1          “
1231.                                                                                         А         5          20        2          “
1232.                                                                                         А         6          21        3          “
1233.                                                                                         А         6          22        1          “
1234.                                                                                         А         6          23        1          “
1235.                                                                                         А         6          24        2          “
1236.                                                                                         Б          1          1          3          “
1237.                                                                                         Б          1          2          1          “
1238.                                                                                         Б          1          3          1          “
1239.                                                                                         Б          1          4          2     
1240.                                                                                         Б          2          5          3          “
1241.                                                                                         Б          2          6          1          “
1242.                                                                                         Б          2          7          1          “
1243.                                                                                         Б          2          8          2          “
1244.                                                                                         Б          3          9          3          “
1245.                                                                                         Б          3          10        1          “
1246.                                                                                         Б          3          11        1          “
1247.                                                                                         Б          4          13        3          “
1248.                                                                                         Б          4          14        1          “
1249.      Бл. 121                                                                       Б          4          15        1       3950
1250.                                                                                         Б          4          16        2          “
1251.                                                                                         Б          5          17        3          “
1252.                                                                                         Б          5          18        1          “
1253.                                                                                         Б          5          19        1         “
1254.                                                                                         Б          5          20        2          “
1255.                                                                                         Б          6          21        3          “
1256.                                                                                         Б          6          22        1          “
1257.                                                                                         Б          6          23        1          “
1258.                                                                                         Б          6          24        2          “
1259.                                                                                         В         1          1          2          “
1260.                                                                                         В         1          2          2пр.     “
1261.                                                                                         В         1          3          1          “
1262.                                                                                         В         1          4          2          “
1263.                                                                                         В         2          5          2          “
1264.                                                                                         В         2          6          2пр.     “
1265.                                                                                         В         2          7          1          “
1266.                                                                                         В         2          8          2          “
1267.                                                                                         В         3          9          2          “
1268.                                                                                         В         3          10        2пр.     “
1269.                                                                                         В         3          11        1          “
1270.                                                                                         В         3          12        2          “
1271.                                                                                         В         4          13        2          “
1272.                                                                                         В         4          14        2пр.     “
1273.                                                                                         В         4          15        1          “
1274.                                                                                         В         4          16        2          “
1275.                                                                                         В         5          17        2          “
1276.                                                                                         В         5          18        2пр.     “
1277.                                                                                         В         5          19        1          “
1278.                                                                                         В         5          20        2          “
1279.                                                                                         В         6          21        2          “
1280.                                                                                         В         6          22        2пр.     “
1281.                                                                                         В         6          23        1          “
1282.                                                                                         В         6          24        2          “
1283.      Бл. 201                                                                       А         1          1          3       648
1284.                                                                                         А         4          12        1       646
1285.                                                                                         Б          1          2          2     2163
1286.                                                                                         Б          5          13        2     2164
1287.                                                                                         Б          5          14        2     2162
1288.                                                                                         Б          6          16        2       647
1289.                                                                                         Б          7          21        2     2166
1290.                                                                                         Б          8          24        2     2167
1291.      Бл. 202                                                                       А         5          15        2     2172
1292.      Бл. 205                                                                       А         1          1          2     2111
1293.                                                                                         А         7          19        2     2119
1294.                                                                                         Б          1          1          4     2148
1295.                                                                                         Б          1          2          3     2149
1296.                                                                                         Б          6          11        4       427
1297.                                                                                         Б          6          12        3     2147
1298.                                                                                         Б          7          14        3       417
1299.                                                                                         Б          8          16        3     2150
1300.                                                                                         В         4          10        2       649
1301.      Бл. 205                                                                       Г          1          2          2     2151
1302.                                                                                         Г          6          17       2  756,423
1303.                                                                                         Г          6          18        2     2152
1304.                                                                                         Г          7          19        2     2146
1305.                                                                                         Д         2          5          1     2153
1306.                                                                                         Д         2          6          2     2154
1307.                                                                                         Д         3          7          3     2155
1308.                                                                                         Д         3          9          2     2156
1309.                                                                                         Д         7          20        1     2117
1310.                                                                                         Д         7          21        2       906
1311.                                                                                         Д         8          23        1       387
1312.                                                                                         Е         1          2         1 760,391
1313.                                                                                         Е         3          8          1     2112
1314.                                                                                         Е         4          11        1     2113
1315.                                                                                         Е         6          18        2       757
1316.                                                                                         Е         7          21        2 424,759
1317.                                                                                         Ж        1          3          2       425
1318.                                                                                         Ж        2          6          2     2114 
1319.                                                                                         Ж        4          10        3     2115
1320.                                                                                         Ж        4          11        1       389
1321.                                                                                         Ж        6          16        3     2579
1322.                                                                                         З          1          1          2     2157
1323.                                                                                         З          1          2          2     2118
1324.                                                                                         З          4          11        2       390
1325.                                                                                         З          4          12        2     2109
1326.                                                                                         З          5          13        2     2116
1327.                                                                                         З          6          18        2     2110
1328.      Бл. 206                                                                       А         3          7          2     2220
1329.                                                                                         А         5          13        2     2227
1330.                                                                                         Б          2          3          4     2230
1331.                                                                                         Б          4          8          3     2222
1332.                                                                                         Г          5          15        1     2223
1333.                                                                                         Г          6          16        3     2231
1334.                                                                                         Д         1          2          2     2229
1335.                                                                                         Е         4          7          4     2221
1336.                                                                                         Ж        4          10        2     2226
1337.                                                                                         Ж        7          19        2     2225
1338.      Бл. 207                                                                       Б          4          11        1     2158
1339.                                                                                         Г          1          1          4     2159
1340.                                                                                         Д         1          1          4     2160
1341.                                                                                         Д         6          15        3     2090
1342.      Бл. 209                                                                       А         1          3          2     2120
1343.                                                                                         А         5          14        2     2121
1344.                                                                                         А         6          17        2       654
1345.                                                                                         А         8          23        2       249
1346.                                                                                         В         2          6          1     2127
1347.                                                                                         В         7          19        3     2128
1348.                                                                                         Г          1          1          4     2129
1349.                                                                                         Г          2          3          3     2130
1350.                                                                                         Д         1          1          4     6559
1351.                                                                                         Д         3          5          4     2134
1352.                                                                                         Д         6          12        3     2131
1353.      Бл. 209                                                                       Е         5          14        2       655
1354.                                                                                         Е         6          17        2     2132
1355.                                                                                         Е         7          20        2       657
1356.                                                                                         Е         7          21        1     2133
1357.                                                                                         Ж        1          1          2     2122
1358.                                                                                         Ж        2          5          2     2123
1359.                                                                                         Ж        3          7          2     2124
1360.                                                                                         Ж        6          16        2     3799
1361.                                                                                         Ж        7          19        2     2125
1362.                                                                                         Ж        7          20        2     2126
1363.      Бл. 210                                                                       А         1          2          2       900
1364.                                                                                         А         4          11        2     2199
1365.                                                                                         А         4          12        2     2185
1366.                                                                                         А         5          14        2     2200
1367.                                                                                         А         6          16        3     2201
1368.                                                                                         Б          1          17        1     8536
1369.                                                                                         Б          1          18        2     8537
1370.                                                                                         Б          2          3          4     2186
1371.                                                                                         Б          3          5          4     2187
1372.                                                                                         Б          7          13        4     2188
1373.                                                                                         Б          8          16        3       660
1374.                                                                                         В         1          1          3     2202
1375.                                                                                         В         1          2          2     2203
1376.                                                                                         В         1          3          1     2204
1377.                                                                                         В         2          5          2     2189
1378.                                                                                         В         4          11        2     2190
1379.                                                                                         В         7          20        2     2174
1380.                                                                                         В         7          21        1       661
1381.                                                                                         В         8          23        2     2175
1382.                                                                                         Г          1          2          2     3802
1383.                                                                                         Г          2          5          2     2176
1384.                                                                                         Г          2          6          2     2192
1385.                                                                                         Г          3          9          2     2193
1386.                                                                                         Г          5          14        2     2194
1387.                                                                                         Г          6          17        2     2195
1388.                                                                                         Г          6          18        2     2219
1389.                                                                                         Г          8          22        2       662
1390.                                                                                         Д         1          1          2       898
1391.                                                                                         Д         1          2          3     1930
1392.                                                                                         Д         2          5          3     2196
1393.                                                                                         Д         5          14        3     2197
1394.                                                                                         Д         6          16        2     2177
1395.                                                                                         Д         6          18        2     2178
1396.                                                                                         Д         7          20        3     2198
1397.                                                                                         Д         7          21        2     2182
1398.                                                                                         Ж        1          3          2     2179
1399.                                                                                         Ж        2          6          2     2171
1400.                                                                                         Ж        3          8          2     2183
1401.                                                                                         Ж        3          9          2     2184
1402.                                                                                         Ж        5          13        2       659
1403.      Бл. 211                                                                       Б          2          4          2     5231
1404.                                                                                         В         7          19        2     5608
1405.      Бл. 211                                                                       З          4          11        2       416
1406.      Бл. 213                                                                       А         5          10      3+б   2288
1407.                                                                                         Б          3          4          3       663
1408.                                                                                         Б          4          6          3     2289
1409.                                                                                         В         2          3          3     2291
1410.                                                                                         Г          2          2          2     2290
1411.                                                                                         Г          2          3          3     3341
1412.                                                                                         Г          3          5          2     5239
1413.      Бл. 302                                                                       А         1          2          2     2242
1414.                                                                                         А         2          4          3     5235
1415.                                                                                         А         3          8          2     2241
1416.                                                                                         А         4          11        2     2245
1417.                                                                                         А         4          12        2     2244
1418.                                                                                         А         5          14        2     2232
1419.                                                                                         А         6          17        2     2248
1420.                                                                                         А         6          18        2     2247
1421.                                                                                         Б          2          5          2     2238
1422.                                                                                         Б          5          14        2     2246
1423.                                                                                         Б          6          17        2     2249
1424.                                                                                         Б          6          18        2     2237
1425.                                                                                         Б          7          19        2     2239
1426.                                                                                         В         1          3          2     2236
1427.                                                                                         В         6          17        1     2240
1428.                                                                                         Г          5          14        2     2235
1429.                                                                                         Д         6          12        3     2560
1430.                                                                                         Е         2          5          2     1888
1431.                                                                                         Е         3          8          2       664
1432.                                                                                         Е         4          12        2     2234
1433.                                                                                         Е         5          14        2     2233
1434.      Бл. 303                                                                       А         3          8          2     2250
1435.                                                                                         Б          1          2          2     2372
1436.                                                                                         Б          1          3          2     2714
1437.                                                                                         В         8          23        1       666
1438.                                                                                         Г          2          4          2     2251
1439.                                                                                         Г          4          11        2     2252
1440.                                                                                         Г          5          13        2       665
1441.                                                                                         Д         1          1          4     2253
1442.                                                                                         Д         6          11        4     2254
1443.                                                                                         Д         7          13        4       755
1444.                                                                                         Е         1          2          2     2255
1445.                                                                                         Е         5          14        2     2256
1446.      Бл. 304                                                                       А         2          1        3+б   2257
1447.                                                                                         А         2          2          2     2258
1448.                                                                                         А         5          10      3+б   2260
1449.                                                                                         А         5          12        3     2261
1450.                                                                                         В         2          4        4+б   2262
1451.                                                                                         В         3          7          3       669
1452.                                                                                         В         5          13        3       668
1453.                                                                                         В         5          15        3     2263
1454.      Бл. 305                                                                       Ж        4          9          3       799
1455.      Бл. 306                                                                       А         7          20        2     2381
1456.                                                                                         Б          1          2          1     2054
1457.      Бл. 306                                                                       Б          6          18        2     1872
1458.                                                                                         Д         7          21        2     2352
1459.      Бл. 307                                                                       А         4          10        2     2282
1460.                                                                                         А         6          16        2       399
1461.                                                                                         А         6          18        3     2280
1462.                                                                                         Б          1          2          2     3347
1463.                                                                                         Б          3          7          2     2283
1464.                                                                                         Б          6          16        2     2285
1465.                                                                                         Б          7          19        2       400
1466.                                                                                         Б          7          20        2     2284
1467.                                                                                         В         1          2          2     2286
1468.                                                                                         В         3          7          2     2287
1469.                                                                                         В         3          8          2       401
1470.                                                                                         В         3          9          3     2279
1471.                                                                                         В         6          18        3     2281
1472.      Бл. 308                                                                       В         7          19        2     2145
1473.      Бл. 309                                                                       А         3          8          2     2266
1474.                                                                                         А         4          11        2     2265
1475.                                                                                         А         6          17        2     2264
1476.                                                                                         Б          1          3          2     5241
1477.                                                                                         Б          6          17        2     2665
1478.      Бл. 311                                                                       А         3          8          2       405
1479.                                                                                         Б          7          20        2     2294
1480.                                                                                         В         1          1          2     2295
1481.                                                                                         В         1          2          2     2296
1482.                                                                                         В         2          6          2       754
1483.                                                                                         В         3          8          2     2297
1484.                                                                                         В         6          17        2       407
1485.                                                                                         Г          1          1          2       406
1486.                                                                                         Д         4          12        2     2298
1487.                                                                                         Д         6          18        2     2300
1488.                                                                                         Д         8          24        2     2299
1489.      Бл. 312                                                                       Б          1          3          3       412
1490.                                                                                         В         1          2          4     2277
1491.                                                                                         Г          1          2          2      798
1492.                                                                                         Г          3          8          2    2278
1493.                                                                                         Д         4          12        2    2276
1494.                                                                                         Д         7          19        2      413
1495.      Бл. 313                                                                       А         1          1-А      2    2269
1496.                                                                                         А         1          2          3      403
1497.                                                                                         А         3          6          2      402
1498.                                                                                         Б          1          1          2    2267
1499.                                                                                         Б          1          2          2    2270
1500.                                                                                         Б          2          4          2    2268
1501.                                                                                         Б          2          5          2    2271
1502.                                                                                         Б          2          6          2    2273
1503.                                                                                         В         1          1          2    2272
1504.                                                                                         В         1          3          2    2274
1505.      Бл. 314                                                                       А         1          2          2    2387
1506.                                                                                         А         3          8          2    2389
1507.                                                                                         А         3          9          2    2388
1508.                                                                                         А         4          10        2    2390
1509.      Бл. 314                                                                       А         4          12        2    3342
1510.                                                                                         А         5          13        2      411
1511.                                                                                         Б          5          14        1    2382
1512.                                                                                         В         5          13        2    2383
1513.                                                                                         В         5          14        2      410
1514.                                                                                         В         6          17        2    5236
1515.                                                                                         В         7          20        2    2384
1516.                                                                                         Г          3          8          2      409
1517.                                                                                         Г          3          9          2    2385
1518.                                                                                         Г          7          19        2    2386
1519.      Бл. 315                                                                       А         3          7          2    2301
1520.      Бл. 401                                                                       А         1          2          2    2391
1521.                                                                                         А         1          3          2    2392
1522.                                                                                         А         4          10        2      672
1523.                                                                                         А         6          17        2    2393
1524.                                                                                         Б          5          15        1    2394
1525.                                                                                         В         1          2          3    2395
1526.                                                                                         Г          3          8          3    3053
1527.                                                                                         Г          5          14        3    2396
1528.                                                                                         Д         1          1          3    3051
1529.                                                                                         Д         2          4          3    3050
1530.                                                                                         Д         5          14        2      674
1531.                                                                                         Д         6          18        1    3049
1532.                                                                                         Д         7          21        1    3048
1533.                                                                                         Д         8          22        3    3047
1534.                                                                                         Е         1          3          1    3046
1535.                                                                                         Е         2          6          1    3045
1536.                                                                                         Е         4          11        2    3052
1537.                                                                                         Е         5          13        3    2397
1538.                                                                                         Е         6          16        3      673
1539.                                                                                         Е         6          18        1    2398
1540.                                                                                         Е         7          19        3    3055
1541.                                                                                         Е         8          24        1    3054
1542.      Бл. 402                                                                       А         7          20        1    2401
1543.                                                                                         Б          1          1          3    2402
1544.                                                                                         Б          2          5          2    2403
1545.                                                                                         В         8          16        4      752
1546.                                                                                         Д         6          16        2    2400
1547.      Бл. 403                                                                       1          5          13        2    2061
1548.                                                                                         2          8          24        3      960
1549.                                                                                         3          5          13        3    1887
1550.                                                                                         4          1          2          2    2446
1551.                                                                                         4          5          10        4    3800
1552.                                                                                         4          8          16        4    2447
1553.                                                                                         5          1          1          2    2454
1554.                                                                                         5          2          3          2    2455
1555.                                                                                         5          3          7          2    2456
1556.                                                                                         5          5          13        2    2458
1557.                                                                                         5          6          15        2    2453
1558.                                                                                         5          6          16        2    2452
1559.                                                                                         5          7          18        2    2450
1560.                                                                                         5          7          19        2    2451
1561.      Бл. 403                                                                       5          7          20        3      392
1562.                                                                                         5          8          22        2    2449
1563.                                                                                         5          8          23        3    2448
1564.                                                                                         6          2          4          2    2445
1565.                                                                                         6          5          13        2    2444
1566.                                                                                         6          6          17        1    2442
1567.                                                                                         6          8          22        2    2443
1568.                                                                                         7          1          1          2    2367
1569.                                                                                         7          2          4          2    2370
1570.                                                                                         7          6          18        3    2366
1571.                                                                                         8          1          2          4    2365
1572.                                                                                         8          2          4          2    2364
1573.                                                                                         8          3          7          2    2369
1574.                                                                                         8          4          9          2    2363
1575.                                                                                         8          4          10        2    2362
1576.                                                                         ¼ ид.ч.   8          4          11        3    8219
1577.                                                                                         8          5          12        2      396
1578.                                                                                         8          5          13        2    2361
1579.                                                                                         8          6          15        2    2359
1580.                                                                                         8          6          16        2    2360
1581.                                                                                         8          7          18        2      398
1582.                                                                                         8          8          21        2    2358
1583.                                                                                         8          8          22        2      397
1584.                                                                                         9          1          2          2    5604
1585.                                                                                         10        7          20        2    2410
1586.                                                                                         10        8          23        2    2409
1587.                                                                                         10        8          24        2    2412
1588.                                                                                         11        1          1          2      909
1589.                                                                                         11        1          2          2    2411
1590.                                                                                         11        1          3          3    2404
1591.                                                                                         11        2          5          2      808
1592.                                                                                         11        4          11        2      395
1593.                                                                                         11        6          16        2    2408
1594.                                                                                         11        6          18        3    1873
1595.                                                                                         11        7          21        3      394
1596.                                                                                         12        3          7          2    2413
1597.                                                                                         12        4          10        2    2407
1598.                                                                                         12        6          16        2    2371
1599.                                                                                         12        6          17        1    2405
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
СПИСЪК №1
Б. КЪЩИ
 1. Ул. Алеи възраждане 15                                         АОС № 6661
 2. Ул. Алеи възраждане 34А                                      АОС № 6725
 3. Ул. Алеи възраждане 130                                       АОС № 3375
 4. Ул. Алеи Възраждане 132                                      АОС № 3563
 5. Ул. Алеи Възраждане 134                                      АОС № 3914
 6. Ул. Алеи Възраждане 136-2/3 ид.ч.                       АОС № 3913
 7. Ул. Алеи Възраждане 138-а                                   АОС № 3533
 8. Ул. Антим 11                                                           АОС № 89, 595, 596, 597
 9. Ул. Бабуна планина 2                                              АОС № 1269
 10. Ул. Белмекен 6                                                         АОС № 5344
 11. Ул. Белмекен 10                                                       АОС № 3523
 12. Ул. Белмекен 11                                                       АОС № 3935
 13. Ул. Белмекен 12                                                       АОС № 1462
 14. Ул. Белчинска планина 2                                        АОС № 1742
 15. Ул. Белчинска планина 4                                        АОС № 2087
 16. Ул. Борисова 105                                                     АОС № 2100
 17. Ул. Босилеград 21                                                   АОС № 3881
 18. Ул. Буров 11                                                             АОС № 1331, 1332
 19. Ул. Булаир 21-а                                                        АОС № 4319
 20. Ул. Българка 43                                                       АОС № 7212
 21. Ул. Васил Априлов 6                                              АОС № 4220
 22. Ул. Видин 39, 39-А                                                 АОС № 3994
 23. Ул. Видлич планина 4                                             АОС № 3547
 24. Ул. Витоша 16                                                         АОС № 3349
 25. Ул. Войводова 38                                                    АОС № 1493
 26. Ул. Голям Богдан 24-б                                            АОС № 6237
 27. Ул. Голям Богдан 26                                               АОС № 1453
 28. Ул. Голям Богдан 39                                               АОС № 4910
 29. Ул. Голям Купен 5                                                  АОС № 3535
 30. Ул. Доростол 53                                                       АОС № 3911
 31. Ул. Доростол 102, вх. 1                                           АОС № 7400
 32. Ул. Доростол 106                                                     АОС № 1406
 33. Ул. Доростол 125-А                                                АОС № 4003
 34. Ул. Доростол 136                                                     АОС № 3261
 35. Ул. Доростол 138                                                     АОС № 3912
 36. Ул. Згориград 66                                                      АОС № 3392
 37. Ул. Златица 5                                                           АОС № 5548
 38. Ул. Ибър 3                                                                АОС № 4073
 39. Ул. Ибър 5                                                                АОС № 3470
 40. Ул. Ибър 9                                                                АОС № 2091
 41. Ул. Ибър 11                                                              АОС № 3933
 42. Ул. Ибър 13                                                              АОС № 1613
 43. Ул. Ибър 25-а / Ул. Черни връх 11-а                     АОС № 3324
 44. Ул. Йосиф Цанков 83                                              АОС № 3870
 45. Ул. Капитан Добрев 20                                           АОС № 317
 46. Ул. Карлък 6                                                            АОС № 3379
 47. Ул. Климент Охридски 18                                      АОС № 3528
 48. Ул. Клисура 76, ет. І                                               АОС № 5233
 49. Ул. Княжевска 33                                                    АОС № 3927
 50. Ул. Козница планина 1                                           АОС № 1870
 51. Ул. Копривщица 1                                                   АОС № 3413
 52. Ул. Копривщица 1-а                                                АОС № 3414
 53. Ул. Копривщица 1-б                                               АОС № 3117
 54. Ул. Лисец 15                                                            АОС № 7401
 55. Ул. Лисец 26, 26-а                                                   АОС № 1102
 56. Ул. Лисец 28                                                            АОС № 3522
 57. Ул. Лисец 32                                                            АОС № 4190
 58. Ул. Лозен планина 28                                             АОС № 4012
 59. Ул. Лозен планина 30 А                                         АОС № 3500
 60. Ул. Лозен планина 44                                             АОС № 3760
 61. Ул. Лозен планина 47                                             АОС № 6119
 62. Ул. Лозен планина 49                                             АОС № 3767
 63. Ул. Лом 1-а                                                               АОС № 3269
 64. Ул. Лом 39                                                                АОС № 4891
 65. Ул. Мала планина 8                                                АОС № 1608
 66. Ул. Мала планина 10                                              АОС № 3761
 67. Ул. Мальовица 82-а                                                 АОС № 1502
 68. Ул. Мелник 3                                                           АОС № 1747
 69. Ул. Мермер камък 14                                              АОС № 5593
 70. Ул. Милин камък 8                                                  АОС № 3730
 71. Ул. Милкова ливада 28                                          АОС № 2101
 72. Ул. Милкова ливада 30                                           АОС № 4880
 73. Ул. Мими Балканска 15 – 2/5 ид.ч.                        АОС № 6455
 74. Ул. Мургаш (5-а) 7                                                  АОС № 3508
 75. Ул. Никола Петков 3                                               АОС № 6228
 76. Ул. Никола Петков 11                                             АОС № 1513
 77. Ул. Никола Петков 14                                             АОС № 1501
 78. Ул. Никола Обретенов 71                                       АОС № 4894
 79. Ул. Николай Здравков 23                                       АОС № 3732
 80. Ул. Никюп 2-А                                                        АОС № 3542
 81.  Ул. Никюп 2-Б                                                        АОС № 3543
 82.  Ул. Никюп 2-В                                                        АОС № 3546
 83.  Ул. Оборище 32                                                      АОС № 3724
 84.  Ул. Одрин 3                                                            АОС № 3233
 85. Ул. Панагюрище 13-а                                              АОС № 3415
 86. Ул. Панагюрище 15                                                 АОС № 4204
 87. Ул. Панагюрище 34                                                 АОС № 4450
 88. Ул. Панайот Хитов 9                                               АОС № 38, 39
 89. Ул. Панайот Хитов 11                                             АОС № 54
 90. Ул. Панайот Хитов 13                                             АОС № 28, 36
 91. Ул. Панайот Хитов 17                                             АОС № 1524
 92. Ул. Петрохан 1                                                        АОС № 3498
 93. Ул. Петрохан 5                                                        АОС № 3118
 94. Ул. Петрохан 17                                                      АОС № 7192
 95. Ул. Петрохан 59-б                                                   АОС № 1506
 96. Ул. Петрохан 59-в                                                   АОС № 1503
 97. Ул. Петрохан 96-А                                                              АОС № 1768
 98. Ул. Пирот 14, ет. І                                                               АОС № 1221
 99. Ул. Пирот 21                                                                        АОС № 7304
 100. Ул. Плана планина 15                                              АОС № 1505
 101. Ул. Плиска 90                                                           АОС № 1303
 102. Ул. Райко Даскалов 12, 14                                      АОС № 2697,1522
 103. Ул. Родина 5-а                                                          АОС № 3340
 104. Ул. Родина 15                                                           АОС № 7146
 105. Ул. Рупел 7                                                               АОС № 3539
 106. Ул. Рупчос 5                                                             АОС № 3909
 107. Ул. Сакар планина 9                                                АОС № 3746
 108. Ул. Самодивец 4                                                      АОС № 1268
 109. Ул. Света гора 10 (12)                                             АОС № 1528
 110. Ул. Скопие 1                                                            АОС № 3667
 111. Ул. Скопие 3-а                                                         АОС № 3544
 112. Ул. Сливница 1                                                        АОС № 1525
 113. Ул. София 20                                                            АОС № 1496- освидет.
 114. Ул. Стефан Стамболов 5                                         АОС № 2089
 115. Ул. Стрешер планина 9-а                                       АОС № 2208
 116. Ул. Стряма 15                                                          АОС № 602
 117. Ул. Стряма 18                                                          АОС № 1614
 118. Ул. Студентска 43                                                   АОС № 1265
 119. Ул. Студен кладенец 12-Б,12-В                              АОС № 3088
 120. Ул. Сърнена гора 12                                                АОС № 3385
 121. Ул. Сърнена гора 14                                                АОС № 3385
 122. Ул. Тича 16                                                               АОС № 3545
 123. Ул. Тодор Минков 9                                                АОС № 3268,6571
 124. Ул. Устово 12                                                           АОС № 2056
 125. Ул. Филип Тотю 7                                                   АОС № 603
 126. Ул. Цар Асен 2                                                         АОС № 1090
 127. Ул. Цар Асен 18                                                       АОС № 1512
 128. Ул. Цар Асен 46                                                       АОС № 4126
 129. Ул. Цариброд 5                                                        АОС № 6562
 130. Ул. Цар Освободител 115                                       АОС № 59
 131. Ул. Цар Освободител 161                                       АОС № 6
 132. Ул. Цар Самуил 7/ъгъла с ул. Цар Шишман 8     АОС № 7336
 133. Ул. Черни връх 1                                                     АОС № 1420
 134. Ул. Чипровци 1-б                                                     АОС № 1609
 135. Ул. Шар планина 11                                                АОС № 1515
 136. Ул. Шипка 29                                                           АОС № 3540
 137. Ул. Шипка 35                                                           АОС № 4846
 138. Ул. Шипка 39                                                           АОС № 3541
 139. Ул. Шипка 39-А                                                       АОС № 3541
 140. Ул. Шипка 52                                                           АОС №1403
 141. Ул. Шипка 54                                                           АОС № 2752
 142. Ул. Яворов 12                                                           АОС № 2718
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
СПИСЪК №2
ВЕДОМСТВЕН ФОНД
№ по ред
Адрес
Брой стаи
АОС
 
1.            Ул. „Баба Тонка” № 15, ЖСК „Сила”, ет. 3, ап. „Б”                  4+б       3780
2.            Бл. „Бачо Киро”, вх. „В”, ет. 5, ап. 14                                          2          3343
3.            Ул. „Борисова” № 6, бл. 13, вх. „А”, ет. 1, ап. 3                          3          3247
4.            Ул. „Борисова” № 6, бл. 13, вх. „А”, ет. 4, ап. 16                        2          3248
5.            Ул. „Борисова” № 6, бл. 13, вх. „В”, ет. 1, ап. 1                           3          3249
6.            Ул. „Борисова” № 16, бл. 14, вх. „В”, ет. 1, ап. 2                      2 пр.    3491
7.            Ул. „Борисова” № 63, вх. „Б”, ет. 7, ап. 20                                   2          3069
8.            Ул. „Борисова” № 63, вх. „В”, ет. 1, ап. 1                                     2          1789
9.            Ул. „Борисова” № 63, вх. „Г”, ет. 6, ап. 11                                   2          3077
10.       Бул. „Ген. Скобелев” № 115, вх. „Б”, ет. 7, ап. 20                       2          3225
11.       Ул. „Д.Корсаков”19, бл. Вулкан, вх. „Б”, ет. 0, ап. 6-А                          8538
12.       Ул. „Д.Корсаков”19, бл. Вулкан, вх. „Б”, ет. 0, ап. 6-Б                           8539   
13.       Ул. „Eпископ Босилков” № 5, вх. „Б”, ет. 3, ап. 11                     2            555
14.       Ул. „К. Иречек” № 20, ет. 5, ап. 2                                                  1          3986
15.       Ул. “Княжевска” № 29, ет. 2                                                          3          4200
16.       Бл. “Опера”, вх.”Б”, ет. 2, ап. 6                                                     2          7209
17.       Бл. “Опера”, вх.”Б”, ет. 2, ап. 7                                                     2          7210
18.       Бл. “Опера”, вх. “В”, ет. 4, ап. 23 и 24                                          3          3244,3243
19.       ЖК “Родина”,бл.“Странджа планина”, вх.“Е”, ет. 1, ап. 30       3+б      1344
20.       ЖК “Родина”, бл. “Балатон”, ет. 10, ап. 51                                  1           297
21.       ЖК „Родина“, бл. “Гребенец”, вх. „А“, ет. 1, ап. 2                      1          1380
22.       Ул. “Славянска” № 14, вх. „А”, ет. 3, ап. 13                                 1              57
23.       ЖК “Възраждане”, бл. “Балчик”, вх. “А”, ет. 2, ап. 1                 1          3107
24.       ЖК “Възраждане”, бл. “Балчик”, вх. “А”, ет. 6, ап. 2                 1          3106
25.       Бл. “Вела Пискова”, вх. „Г“, ет. 1, ап. 9                                       1            189
26.       ЖК “Възраждане”, бл. „Л. Ивошевич”, вх.”Б”, ет. 4, ап. 7         2           525
27.       ЖК “Възръждане”, бл. „Кристал”, вх. „Б”, ет. 6, ап. 14           3+б        998
28.       ЖК “Възраждане”, бл. “Мадара”, вх. “Г”, ет. 5, ап. 11               1           526
29.       ЖК “Възраждане”, бл. “Мадара”, вх. “Д”, ет. 6, ап. 14               1           527
30.       ЖК “Възраждане”, бл. „Твърдина”, вх. „Б”, ет. 4, ап. „Г”          3            537
31.       ЖК “Възраждане”, бл. „Тулча”, вх. „В”, ет. 7, ап. „Ж”               2            552
32.       ЖК “Здравец”, бл. 86, вх. А, ет. 5, ап. “А”                                   3          3370
33.       ЖК “Здравец”, бл. “Марица”, вх. „А”, ет. 6, ап. “Б”                   1           920
34.       ЖК “Здравец”, бл. “Мургаш”, вх. “Б”, ет. 11, ап. 40                 1+к       1033
35.       ЖК “Здравец-север”, бл. “Потсдам-І”, вх. “Б”, ет. 5, ап. 5         1          1139
36.       ЖК “Здравец-север”, бл. “Потсдам-І”, вх. “Б”, ет. 7, ап. 5         1          1140
37.       ЖК “Здравец-север”, бл. „Потсдам-І”, вх. „В”, ет. 4, ап. 8        1          1141
38.       ЖК „Здравец-север”, бл. „Рупел”, вх. „Б”, ет. 6, ап. 5                1          1619
39.       ЖК „Здравец-север”, бл. „Шар пл-на”, вх. „В”, ет. 8, ап. 8        1           496
40.       ЖК „Здравец-изток”, бл. „Енергетик-ІІ”, ет. 3, ап. „В”              3          1714
41.       ЖК “Дружба-1”, бл. 3, вх. “А”, ет. 8, ап. 23                                 2          2305
42.       ЖК “Дружба-3”, бл. 12, вх. 7, ет. 6, ап. 17                                   2          1149
43.       ЖК „Дружба-3”, бл. 52, вх. ”Б”, ет. 2, ап. 4                                3+б        485
44.              Общежитие на адрес ул. “Муткурова” № 34                                           3252
 
Защитени жилища
1.         ЖК „Дружба-3”, бл. 52, вх. „В”, ет. 1, ап. 1                                4+б        871
2.         ЖК „Дружба-3”, бл. 52, вх. „В”, ет. 1, ап. 2                                 3           570
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК №3
РЕЗЕРВЕН ФОНД
 
№ по ред
Адрес
Брой стаи
АОС
 
1.      ЖК „Чародейка”, бл. 108, вх. „Б”, ет. 4, ап. 8                                    4         1903
2.      ЖК „Чародейка”, бл. 114, вх. „Б”, ет. 1, ап. 1                                    4         5606
3.      ЖК „Чародейка”, бл. 114, вх. „З”, ет. 1, ап. 1                                    4         6501
4.      ЖК „Чародейка”, бл. 201, вх. „Б”, ет. 5, ап. 15                                  2          2165
5.      ЖК „Чародейка“, бл. 206, вх. „Б“, ет. 6, ап. 11                                  4          2228
6.      ЖК „Чародейка”, бл. 210, вх. „Ж”, ет. 4, ап. 12                                2          2180
7.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 1                                        1          8752
8.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 2                                        1          8753
9.      ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 3                                        1          8754
10. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 4                                        1          8755
11. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 5                                        1          8756
12. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 1, ет. 1, ап. 6                                        1          8758
13. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 1                                        1          8760
14. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 2                                      3+б       8761
15. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 3                                        1          8762
16. ЖК “Чародейка”, бл. 304, вх. 2, ет. 1, ап. 4                                        1          8763
17. ЖК “Дружба-1”, бл. 6, вх. “Ж”, ет. 6, ап. 17                                      2           726
18. ЖК „Дружба-3”, бл. 19, вх. „Б”, ет. 1, ап. 1                                       4         2861
19. ЖК „Здравец-изток”, бл. „Мура”, вх. „А”, ет. 1, ап. 4                   3+б        2721
20. ЖК „Родина”, бл. „Гребенец”, вх. „В”, ет. 1, ап. 10                          1          1379
21. ЖК „Мидия-Енос”, бл. „Калофер”, вх. „Б”, ет. 8, ап. 5                    1          3344
22. Ул. „Пристанищна” № 22, вх. 1, ет. 1, ап. 1                                       1         5245
23. гр. Мартен, бл. 2, вх. „Г”, ет. 1, ап. 2                                                  2           996
24. гр. Мартен, бл. 2, вх. „Г”, ет. 3, ап. 9                                                  2           995
25. гр. Мартен, бл. 3, вх.”А”, ет. 4, ап. 10                                                2            994
26. гр. Мартен, бл. 3, вх. „В”, ет. 4, ап. 10                                                2            993
27. гр. Мартен, бл. 5, вх. „А”, ет. 2, ап. 7                                                 1         1185
28. гр. Мартен, бл. 5, вх. „Б”, ет. 5, ап. 17                                                2         3239
29. гр. Мартен, бл. 5, вх. „Б”, ет. 6, ап. 24                                                1         1186
30. гр. Мартен, бл. 5, вх. „В”, ет. 6, ап. 22                                               1         1187
31. гр. Мартен, бл. 5, вх. „В”, ет. 6, ап. 23                                                1         1188
32. Алея „Трепетлика”                                                                                           7495
33. Алея „Трепетлика”                                – освидетелстван                               7494
34. Ул. „Алеи Освобождение” № 10                                                                     4911
35. Ул. „Бабадак” № 4-а                                                                                         1504
36. с. Басарбово, ул. „В. Левски” № 8                                                                  6663
37. Ул. „Белмекен“ № 16-б                                                                                    8728   
38. Ул. „Борисова” № 82                                                                                        7164
39. Ул. „Борисова” № 101                                                                                      4311
40. Ул. „Борисова” № 103                                                                                      4311
41. Ул. „Боримечка” № 29                                                                                     7168
42. Ул. „Бояна” № 2 – 1/3 ид.ч.                                                                             7422
43. Ул. „Бояна” № 3                                                                                               3115
44. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 1                                                2            250
45. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 2                                                1              “
46. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 3                                                1              “            
47. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 4                                                1              “           
48. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 5                                                1              “
49. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 6                                                1              “
50. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 7                                                1           250 
51. Бул. „България” № 111, вх. 1, ап. № 8                                                1              “
52. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 9                                                2              “
53. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 10                                              1              “
54. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 11                                              1              “
55. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 12                                              1              “
56. Бул. „България” № 111, вх. 2, ап. № 13                                              1              “
57. Ул. „Видин” № 33                                                                                             1492
58. Ул. „Видин” № 19-А                                                                                        7149
59. Ул. „Войводова” № 15                                                                                     4008
60. Ул. „Войводова” № 50, ет. 1                                                                            1599
61. Ул. „Голям Богдан” № 24-а                                                                             8662
62. Ул. „Голям Богдан” № 30                                                                                3725
63. Ул. „Голям Купен” № 2                                                                                   3499
64. Ул. „24 май” № 16                                                                                            7211
65. Ул. „Дондуков Корсаков” № 27                                                                      1220
66. Ул. „Доростол” № 79-а                                                                                    3293
67. Ул. „Доростол” № 102, вх. 2                                                                           7400
68. Ул. „Йосиф Хербст” № 41                                                                               7157
69. Ул. „Йосиф Цанков” № 80              – освидетелствана                                  7160
70. Ул. „Кадин мост” № 16                                                                                    3498
71. Ул. „Климент Охридски” № 16                                                                      3527
72. Ул. „Княжеска” № 38                                                                                        616
73. Ул. „Лом” № 19                                                                                                3286
74. Ул. „Лозен планина” № 26                                                                              3121
75. Ул. „Лисец” № 56                                                                                             1808
76. Ул. „Мала планина” № 5                                                                                 1607
77. Ул. „Мария Луиза” № 14                                                                                       3
78. Ул. „Нови сад“ № 27, 8 бр. апартаменти                                                       7473
79. с. Ново село, ул. Ивайло 4                                                                               3130
80. с. Ново село, ул. Ивайло 6                                                                               3131
81. Ул. „Панагюрище” № 13-б                                                                              3415
82. Ул. „Панагюрище“ № 27                                                                                 4451
83. Ул. „Петрохан” № 96                                                                                       1767
84. Ул. „Петрохан” № 96-Б                                                                                   3995
85. Ул. „Пухлево дере” № 9                                                                                  3772
86. Ул. „Скопие“ № 3                                                                                             3551
87. Ул. „Сливница” № 14-а                                                                                    1526
88. Ул. „Сент Уан” № 28-а                                                                                        23
89. Кв. Средна кула, ул. Басарбовска № 10 А-И – 9 бр. бараки                        3438
90. Кв. Средна кула             бл. 1                                                                           3433
91.                   “                      бл. 2                                                                           3434
92.                   “                      бл. 3                                                                           3431
93.                   “                      бл. 4                                                                           3430
94.                   “                      бл. 5                                                                           3435
95.                   “                      бл. 6                                                                           3421
96.                   “                      бл. 7                                                                           3437
97.                   “                      бл. 8                                                                           3436
98.  Кв. Средна кула             бл. 9                                                                           3419
99.                   “                      бл. 10                                                                        3432
100.                     “                      бл. 11                                                                         3420
101.                     “                      бл. 12                                                                        3429
102.                     “                      бл. 13                                                                         3516
103.                     “                      бл. 14                                                                         3515
104.                     “                      бл. 15                                                                         3514
105.                     “                     бл. 16                                                                         3513
106.                     “                      бл. 17                                                                         3512
107.                     “                      бл. 19                                                                         3518
108.                     “                      бл. 20                                                                        3517
109.         Кв. Средна кула, ул. Харманли 29                                                            1465
110.         Ул. „Тракия” № 3                             – освидетелствана                             3820
111.         Ул. „Цар Асен” № 5                                                                                    2750
112.         Ул. „Цариград” № 33                                                                       1883, 2406
113.         Ул. „Цар Калоян” № 26                                                                               542
114.         Бул. „Цар Освободител” № 64                                                                      20
115.         Ул. „Цар Шишман” № 10                                                                          7162
116.         Ул. „Цар Шишман” № 30                                                                           1321
117.         Ул. „Червен” № 1-а                          – освидетелствана                             543
118.         Ул. „Шар планина” № 24                                                                           1514
119.         Ул. „Шипка” № 66                                                                                      2929
120.         Ул. „Искър” № 41, бл. 9/79                                                                        3338
121.         Ул. „Искър”, бл. 12/109                                                                              3337
122.         Ул. „Искър” № 41, бл. 14/93                                                                      4225
123.         Ул. „Искър” № 41, бл. 15/91                                                                      4226
124.         Ул. „Искър” № 51, бл. 11/111                                                                    3336
125.         Ул. „Искър” № 51, бл. 10/113                                                                    3335
126.         Ул. „Искър”, бл. 105(57)                                                                             3323
127.         Ул. „Искър” 95, бл. 97                                                                                7500
128.         Ул. „Искър” 95, бл. 99                                                                                7501
129.         Ул. „Искър” 95, бл.101                                                                               7502
130.         Ул. „Искър” 95, бл.103                                                                               7493
131.         Ул. „Златарица” № 8 (6A)                                                                         7562
132.         Ул. „Асен Златаров” № 39                                                                        6935
133.         Ул. „Генерал Радецки” № 13                                                                    3834
134.         Бул. „Генерал Скобелев” № 43                                                                  7182
135.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 1, ап. 1                                                    8576
136.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 1, ап. 2                                                   8576   
137.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 2, ап. 3                                                    8576   
138.         Кв. Образцов чифлик, бл. 5, ет. 2, ап. 4                                                    8576   
139.         Кв. Образцов чифлик, бл. 1, ет. 2, ап. 3                                                    8577   
140.         Ул. Йосиф Дайнелов № 117-119 – фургон                                               8439   
141.         Ул. „Искър” 4/81                                                                              Няма АОС
142.         Ул. „Кръстец” № 80                                                                         Няма АОС
143.         Ул. „Рудозем” № 7                                                                           Няма АОС
 
 
                                                            
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)