Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1144

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1144
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.46 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Изменя и допълва решение № 829, прието с протокол № 50 от 17.09.1999 г. на Общински съвет Русе, като в т.1-ва, текста от ред 10 до ред 14 включително се заличава, на негово място се добавя:
„… на стойност 660 800.00 лева, срещу трети и четвърти етажи от седеметажна административна сграда ЦУАТ със застроена площ на всеки от 482 кв. м., заедно с 25.547 %-та идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху УПИ № ІІ-3 в кв. 6513, ж.к. Изток, по ул. Котовск № 1, представляващ част от общински имот по АОС № 1812 от 20.02.1998 год., на стойност 662 200.00 лева;
Разликата в цената на имотите в размер на 1 400.00 /хиляда и четиристотин/ да се изплати от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”-София, на Община Русе, като дължимите данъци и такси, се поемат по равно от двете страни.
Изменя точка 2-ра на решение № 829, прието с протокол № 50 от 17.09.1999 г. на Общински съвет Русе, както следва:
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за замяна и сключи договор за замяна, след погасяване на данъчните задължения от страна на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” – София.
В останалата част решението остава непроменено.