Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1144

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава г-н Данко Павлов – представител на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „СПЛЕНДИД” АД, да гласува „за” по точка 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 18.03.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)