Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1145 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-40/01.08.2014г. от Емил Илиев Великов и Антоанета Димитрова Великова, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на План за застрояване на поземлен имот 000379 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местността „Плужна“, като задължетелните линии на застрояване на имота са:
– На минимум 3м от източната имотна граница;
– На 4м от северната имотна граница;
– На 25.50м от дъното на имота /западната имотна граница/;
2. Разрешава изработване на План за застрояване на поземлен имот 000379 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)