Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1145 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съветреши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.“ с продажбата на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-139, в кв.9 по ЗРП на с. Ястребово, ЕКАТТЕ: 87700, Община Русе, Област Русе, с площ 1 100 кв.м., отреден за жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ XIX в кв.9, улица, УПИ VII в кв.9. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5553/20.10.2008 г., вписан под №182, том 12, н. д. 2611, вх. рег. №6174 от 30.04.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 12 050,00 лева (дванадесет хиляди и петдесет лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-139, в кв.9 по ЗРП на с. Ястребово, ЕКАТТЕ: 87700, Община Русе, Област Русе, с площ 1 100 кв.м., отреден за жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ XIX в кв.9, улица, УПИ VII в кв.9. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5553/20.10.2008 г., вписан под №182, том 12, н. д. 2611, , вх. рег. №6174 от 30.04.2009 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 12 050,00 лева (дванадесет хиляди и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)