Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1145 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл.21, ал.2q във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавни дейности
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +1 200лв.
ОУ „Иван Вазов“ +1 200лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ +433лв.
ОУ „Иван Вазов“ +433лв.
Всичко приходи държавна дейност: +1 633лв.
II. Приходи – местни дейности
§7201 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ“ (-)323 000лв.
Всичко приходи местни дейности: (-)323 000лв.
Всичко приходи по бюджета: (-)321 367лв.
ІIІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“ ОУ „Иван Вазов“ +1 633лв.
Всичко за дейност: +1 633лв.
Всичко за функция: +1 633лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 540 „Дом за стари хора“
§1016 „Вода, горива и енергия“ -35 322лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Изработка, доставка и монтаж на предпазен
навес на ДСХ „Възраждане“ +35 322лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: +1 633лв.
ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Газопроводна сградна инсталация – проект“ км. Мартен +5 244лв.
Всичко за дейност: +5 244лв.
Всичко за функция: +5 244лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
§1098 „Други разходи некласифицирани в други параграфи“ -51 878лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +51 878лв.
Обект „Детска площадка в ДГ „Радост“ 1бр. +15 000лв.
Обект „Детска площадка за ДГ „Слънце“ 1бр. +19 668лв.
Обект „Детска площадка за ДГ „Чучулига“ 1 бр. +17 210лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 532 „Програми за временна заетост“
§1015 „Материали“ км. Николово -2 400лв.
Всичко за дейност: -2 400лв.
Всичко за функция: -2 400лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ -6 744лв.
Км. Мартен -5 244лв.
Км. Николово -1 500лв.
§5100 „Основен ремонт“ км. Николово +3 900лв.
„Детска площадка кв. „Гагаля“ към обект „Благоустрояване
и озеленяване на общественото пространство в кв. „Гагаля“
и превръщането му в зона за отдих и игри“ +3 900лв.
Всичко за дейност: – 2 844лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§1015 „Материали“ км. Басарбово +997лв.
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Двигател за трактор“ 1бр. км. Просена. +8 880лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
Обект „Мулчер“ за км. Басарбово /било: 11 760лв.; става: 9 735лв./ -2 025лв.
Обект „Самоходна косачка“ 1 бр. км. Басарбово +1028лв.
Всичко за дейност: +8 880лв.
Всичко за функция: +6 036лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждането на пътищата“
§1030 „Текущ ремонт“ 0лв.
Обект „Част от общински път RSE3147 с дължина 3100м от
общо 5700м“ /било:286 217лв., става: 0/ -286 217лв.
Обект „Текущ ремонт на общински път RSE3147 от РП II-23
вход и изход при с. Тетово“ +172 876лв.
Обект „Текущ ремонт на общински път RSE3145 от РП II-21
до кръстовище с ул. „Чавдар Войвода“, гр. Мартен“ +113 341лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“
§1020 „Външни услуги“ -13 764лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“
Обект „Бордови компютър“ 2 бр. +7 524лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Валидатор“ 2 бр. +6 240лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -331 880лв.
Всичко за дейност: -331 880лв.
Всичко за функция: -331 880лв.
Всичко разходи местни дейности: -323 000лв.
Всичко разходи по бюджета: -321 367лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)