Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1145

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1145
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и протоколи № 67/03.10.2006 г. и № 69/13.10.2006 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение относно:
1.1.Провеждане на явен търг за продажба на недвижим имот, общинска собственост, находящ се по бул. бул. “България”, ъгъла с бул. „Цар Освободител” в град Русе и представляващ: Урегулиран поземлен имот ІІ – 4359 – за творческо ателие, кв. 820 с площ 905 м2 при начална тръжна цена 150 000,00 лева (сто и петдесет хиляди лева), описан в акт за частна общинска собственост под № 1542/22.09.1997 год. (вписан под № 78, т.35 от 13.09.06 г. на Съдия по вписванията при РС-Русе);
1.2. Провеждане на явен търг за продажба на общински нежилищен имот в гр.Русе, представляващ УПИ ІV-5025 с площ 230 кв.м в кв.726, ж.к.”Родина 1 и 2” по ул.”Самодивец” по плана на гр.Русе при начална тръжна цена 18 400,00 лв., описан в акт за частна общинска собственост №4474/18.08.2005 год.;
1.3. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ ателие № 1, намиращо се в партера на 5-етажна жилищна сграда по ул. “Княжеска” 1Б, с площ 14,16 кв.м, заедно с ½ идеална част от коридор и санитарен възел към него с площ 6,8 кв.м., изба със светла площ 8 кв.м и 1,69% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж в поземлен имот № 741, кв.69 по плана на гр. Русе, предмет на АОС № 49/31.05.1995г., при начална тръжна цена 11 460,00 лева.