Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1145

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3 от ЗЛЗ, чл. 10, ал.1, т. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 24 и чл. 31а от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира за Управител на „Mедицински център 1 – Русе” ЕООД д-р Стоян Стоянов, считано от 29.03.2011 г. за срок от три години.
2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Mедицински център 1 – Русе” ЕООД в размер 380 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания Управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)