Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1146 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-43/11.08.2014г. от НОЙ ЕНД КО ЕООД, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169. 874 по КККР на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“, като ограничителните линии на застрояване на имота са:
– На минимум три метра от западната имотна граница;
– На минимум пет метра от северната и южната имотни граници;
– Съвпада с границата на сервитута, определен за преминаващия през имота електропровод средно напрежение 20кV от изток.
2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169. 874 по КККР на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)