Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1146

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1146
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Наредба №6 на ОбС – Русе, чл.1 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно–спестовни влогове, във връзка с § 3 от Допълнителни разпоредби на ЗУЖВГМЖСВ, Решение №917/31.03.2006 г. на ОбС – Русе, протокол №67/03.10.2006 г. на Комисията по общинска собственост, Решение №813/22.12.2005 г. на ОбС – Русе и § 6 от ПЗР на ППЗДС, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение относно продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в гр.Русе на граждани, настанени по административен ред, притежаващи жилищно-спестовен влог.