Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1146

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.63 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3 и чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ, чл. 10, ал. 1, т.5 и чл.23 от Наредба №9 на ОбС, Общинският съвет реши:

1.Обявява конкурси за възлагане управлението на:
1.1. „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД
1.2. „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД.
2.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
2.1.да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
2.2.да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина да имат придобита основна специалност;
2.3.да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3.Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:
3.1.Заявление до Кмета на Община Русе;
3.2.Документ за самоличност – копие;
3.3.Професионална автобиография;
3.4.Диплома за придобитата образователно-квалификационна степен „магистър“, във връзка с т.2.1 – копие.;
3.5.Документ за придобита основна специалност, съгл. т.2.2. – копие;
3.6.Диплома /удостоверение или свидетелство/, за квалификация по здравен мениджмънт, във връзка с т.2.1. – по смисъла на § 3 от Наредба 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения – копие;
3.7.Сертификати за квалификация /ако има такива/ – копие;
3.8.Документи, удостоверяващи трудовия стаж по т.2.2. -копие;
3.9.Свидетелство за съдимост в срок на валидност – оригинал;
3.10.Писмена разработка „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период” в обем до 3 страници.
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
Разработката по т.3.10. се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен в т.3.11.
3.11.Срок и място за подаване на документите – Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на Община Русе, до един месец след публикуване на съобщението.
4. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на лечебното заведение, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса.
5. Информация, изготвена от комисията относно темите – предмет на събеседването и проект на договор за възлагане на управлението на лечебното заведение може да се получи до 26.04.2011 г. в отдел „Човешки ресурси” на Община Русе;
6. Конкурсите ще се проведат в сградата на Община Русе, както следва:
04.05.2011 г. от 10 часа – „ Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД;
04.05. 2011 г. от 15 часа – „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД.
6.Определя комисия за организиране и провеждане на конкурсите в състав от 5 души, както следва:
Председател: 1. Александър Неделчев – зам.кмет „ИИС”
Секретар: 2. Илинка Петрова – юрист
Членове: 3. д-р Никола Събев – представител на РЗИ
4. д-р Кирил Панайотов – общински съветник
5. д-р Свилен Лазаров – общински съветник
и технически секретар Елена Ангелова – гл. специалист, отдел „ИКТ”, Община Русе.
7.1.Комисията провежда конкурсите по изискванията и методиката на Наредба № 9 от 26 юни 2000г за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от МЗ.
7.2.Задължава председателя на конкурсната комисия в тридневен срок от провеждането на конкурсите да внесе в Общинския съвет решенията на комисията, с които се определят кандидатите, спечелили съответните конкурси и класирането по ред на следващите участници.Предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на Общински съвет Русе, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.
8.Възлага на Кмета на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на решението да публикува съобщение за обявяване на конкурсите в един централен и в един местен всекидневник и да издаде заповед за назначаване на комисията по т.6, за организиране и провеждане на конкурсите

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)