Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1147 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Протокол №17, Решение №8/16.07.2014г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

Одобрява Изменение на ВиК схема към ПУП – ПРЗ по плана с. Николово (вилната зона), Община Русе, одобрен със Заповед № 2131/29.11.1999г. за ЗРП.
Решението подлежи на оспорване в 30 – дневен срок от датата на съобщаването му в „Държавен вестник” чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)