Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1147 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №30/19.07.2022 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажба на незастроен урегулиран поземлен имот УПИ IX- общ. в кв. 25, по кадастрален и регулационния план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231,Община Русе, с площ от 1014 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Бъзън, ул. „Кооперативна“, предмет на Акт №6319/12.11.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №129, том 35, н.д.7481 вх. рег. №14741 от 26.11.2010 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 15 200,00 лв. (петнадесет хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.

2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот УПИ IX- общ. в кв. 25, по кадастрален и регулационния план на с. Бъзън, ЕКАТТЕ 07231,Община Русе, с площ от 1014 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Бъзън, ул. „Кооперативна“, предмет на Акт №6319/12.11.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №129, том 35, н.д.7481 вх. рег. №14741 от 26.11.2010 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 15 200,00 лв. (петнадесет хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)