Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1147 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Русе реши:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. Създава се нова точка 61в в ал.1 на чл. 59, със следното съдържание:
За паркиране на моторни превозни средства на буферен паркинг в ж.к. „Дружба 3“ се определя цена за 1 (едно) денонощие (двадесет и четири часа) от 2,50 лв. с включен ДДС.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)