Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1147

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл. 34в, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, чл.12, ал.3 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Спортно училище „М-р Атанас Узунов”, гр. Русе, да се преобразува от общинско училище в държавно от 01.09.2011 год.
2. Предлага на Министъра на физическото възпитание и спорта да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за преобразуване на Спортно училище „М-р Атанас Узунов”, гр. Русе от общинско училище в държавно.
3. Отнема предоставеното безвъзмездно право на управление на ОП „Спортни имоти” върху 7 901/11743 кв.м. ид.части от ПИ с идентификатор 63427.7.679 с площ 11 743 кв.м.
4. Предоставя на преобразуваното спортно училище безвъзмездно право на управление на имот, публична общинска собственост, описан в АОС № 2302/1998 г., представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.679 с площ 11 743 кв.м. и изградените триетажна монолитна, еднопанелна училищна сграда и физкултурен салон за срок от 10 г., считано от датата на преобразуването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)