Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1148 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г.“ с продажбата на поземлен имот №502.416 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, а по регулационния план представлява УПИ VIII – 416, в квартал 40 (стар идентификатор: пл. №416, квартал 40, парцел VIII), с площ 477 кв.м., находящ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин за трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 502.634, 502.417, 502.630, 502.415. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10465/29.04.2022 г., вписан под №161, том 15, дв. вх. 5229, н. д. 3072, вх. рег. №5368 от 09.05.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 3 458,00 лева (три хиляди четиристотин петдесет и осем лева), без данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот №502.416 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, а по регулационния план представлява УПИ VIII – 416, в квартал 40 (стар идентификатор: пл. №416, квартал 40, парцел VIII), с площ 477 кв.м., находящ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин за трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 502.634, 502.417, 502.630, 502.415. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10465/29.04.2022 г., вписан под №161, том 15, дв. вх. 5229, н. д. 3072, , вх. рег. №5368 от 09.05.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 3 458,00 лева (три хиляди четиристотин петдесет и осем лева), без дължими данъци и такси.

30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)