Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1148 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчетите на Председателите на народните читалища за осъществените читалищни дейности на територията на Община Русе за 2018 г. съгл. Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)