Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1148

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1148
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с раздел II, т. 7 от Стратегията за закрила на децата в Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе.
2. Възлага на кмета на Общината:
а) да осигури финансовото обезпечаване на Наредбата в размер на 20 000(двадесет хиляди лева) годишно.
б) да одобри правила за реда и организацията на работата на експертно-консултативната комисия, съгласно чл.18, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата.
в) всяка година в срок до 28 февруари да внася за разглеждане на заседанието на Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата за изтеклата година и предлага за обсъждане нова за предстоящите 12 месеца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/