Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1149 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-30/03.04.19 от Виктор Станиславов Стоянов,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе, като с плана се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на по 4 метра от югозападната и южната странични имотни граници и на по 2 метра от външните граници на имота към обслужващия път от североизток и от северозапад;
  2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)