Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1149

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 21, ал.2 ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да бъде партньор на Областен ученически спортен клуб „РУСЧУК” при кандидатстване с проект «Изграждане на спортни съоръжения”, включващ изграждане на многофункционална спортна площадка с изкуствена настилка и прилежащите обслужващи помещения (съблекалня, баня, тоалетна и др.) върху терен, представляващ част от УПИ VІІІ – за училище, кв.594, кв.Дружба 3, с площ 2927 кв.м. по Наредба № Н-1 от 08.02.2007г., издадена от Министерство на финансите и Министерството на физическото възпитание и спорта и декларира наличността на средства за съфинансиране на дейностите по проекта в размер на не повече от 5 % от общата проектна стойност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)