Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 115 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 115
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост, Молба с вх. №94ПП/178 от 22.12.2011 г. за закупуване на имота и Протокол №2 от 15.02.2012 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.5.942 с площ от 465 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-18 от 16.05.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, а по действащия регулационен план представляващ ПИ 2431 от кв. 768 на ЖК „Родина – 3”, град Русе, одобрен със заповед №6364 от 04.11.2002 г. на Кмета на Община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5550 от 08.10.2008 г., при начална тръжна цена 59 100,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
2.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба №1 на Общински Съвет – Русе за общинската собственост.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)