Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 115 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

  1. Разкрива, като местна дейност интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ в Звено „Център за предоставяне на услуги в общността и в домашна среда“ за осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугата „Грижа в дома“, по проект „Грижа в дома в община Русе“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“.
  2. Дава съгласие за финансиране на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по т.1 в размер на 28 000 лв. за периода след  приключване на проектните дейности до края на календарната 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)