Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 115 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 1/14.12.2015 г. и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.150.318, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 543 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7574/13.10.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 69, том 39, н.д. 7791, дв. вх. рег. № 15001, вх. № 15257/11.11.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1300,00 лв. (хиляда и триста лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.557, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 552 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на Акт № 7525/07.10.2015 г. за частна общинска собственост, вписан под № 88, том 39, н.д. 7811, дв. вх. рег. № 15043, вх. № 15258/11.11.2015 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 1300,00 лв. (хиляда и триста лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)