Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 115 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1,  т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №43/10.10.2019 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., като включва възмездноучредяване на право на строеж за изграждане нова едноетажна търговска сграда, със застроена площ от 121,75 кв.м., долепена до съществуващата обществено обслужваща сграда със същата височина, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.1246.3 съобразно виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе на 28.11.2019 г., върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1246 с площ от 7714 кв. м.  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I-за жилищно строителство, кв. 608, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж за едноетажна търговска сграда в размер на 18 646,40 лева.

2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на едноетажна търговска сграда със застроена площ от 121,75 кв.м., долепена до съществуваща обществено обслужваща сграда със същата височина с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.1246.3, върху имот – частна общинска собственост, представляващпоземлен имот с идентификатор 63427.4.1246 с площ от 7714 кв. м.  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I-за жилищно строителство, кв. 608, съобразно виза за проектиране на едноетажна търговска сграда, издадена от Главния архитект на Община Русе на 28.11.2019 г., при начална тръжна цена 18 646,40 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)