Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 115

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 115
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5, чл.141, ал.7, чл.147, ал.1 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Наредба №9, Общинският съвет реши:

    1. Избира Лилия Николаева Грозева за управител на “Областен диспансер по кожно-венерически заболявания със стационар – Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 28.03.2008 г.
    2. Възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор за възлагане на управление с Лилия Николаева Грозева за срок от 28.03.2008 г. до 27.03.2011 г.