Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1150 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №31/12.09.2022г. на КОС, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и заявление за закупуване на имот, Общинският съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.7.30 с площ 380 кв.м., с административен адрес в град Русе, ул. „ул. “Петрохан“ № 59-Б, предмет на Акт №10645/17.11.2022 г. за частна общинска собственост, с прогнозен приход от продажбата в размер на 100 500,00 лв. (сто хиляди и петстотин лева), без дължими данъци и такси.
  2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.7.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 380 кв.м., с административен адрес в град Русе, кв. „Здравец“, ул. “Петрохан“ № 59-Б, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 657, парцел: XI-30, а съгласно действащия регулационен план на ж.к „Здравец“, град Русе, представляващ УПИ XI – 30, в кв. 657, предмет на Акт № 10645/17.11.2022г., за частна общинска собственост, вписан под № 116, том 42, н.д. 8721, дв. вх. рег. № 14421, вх. рег. № 14897/ 18.11.2022г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с начална тръжна цена 100 500,00 лв. (сто хиляди и петстотин лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник-купувач.

  1. Средствата, получени от продажбата на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.30 се разходват при спазване на изискванията на чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от 80% са за основен и текущ ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)