Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1150 Прието с Протокол № 46/16.05.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев““ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да гласуват „ЗА“ по точка 12 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.05.2019г. от 13 часа в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, а при липса на кворум – на 10.06.2019г. от 13 часа при същия дневен ред в седалището на дружеството – град Русе, ул. „Независимост“ № 2 – счетоводството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)