Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1150

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1150
Прието с Протокол № 53/24.11.2006 г.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т “и” от ЗМДТ, във връзка с чл.175 от ЗВМД и чл.3,ал.5 от ЗДДС /д.в.бр.63 от 04.08.2006г./, Общинският съвет реши:
1. В Раздел ХІ „Други общински такси определени със закон” създава нов член № 53 „в” в сила от 01.01.2007г. със следния текст:
Ал.1. За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лева, а за пенсионери с доход под 200 лева – 5 лева.
Ал. 2. Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от ЗВМД.
Ал. 3. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в отдел „ООС” към Община Русе по постоянният му адрес/седалище.
Ал. 4. Таксата се заплаща до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
Ал. 5 Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията и броя на безстопанствените кучета.
2. В глава ІІІ-та чл.59 ,т.69, ал.2 се променя както следва: ”всички цени на услуги и права са без ДДС. Данък върху добавената стойност не се начислява върху цените на услуги и такси, за които общината не е данъчно задължено лице, съгласно чл.3, ал.5 и върху освободените доставки по гл.ІV-та от ЗДДС, влизащ в сила от 01.01.2007г.”, промяната влиза в сила от същата дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/