Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1150

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2011г. със сумата 1 064 587 лв.
1. ПРИХОДИ
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
§ 62 02 Предоставени трансфери между бюджетни и
извънбюджетни сметки. – 1 064 587 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. – 1 064 587 лв.

РАЗХОДИ
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „„Енергоефективно саниране на 7 бр. училища” – 587 330 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояване
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изграждане на охранителни канали и отвеждащ канал
към ретензионен обем за защита от наводнения на територията
на Източна промишлена зона” – 83 709 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Реконструкция на бул.”Тутракан” – 393 548 лв.

Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет – 1 064 587 лв.
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. – 1 064 587 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)