Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1151 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 38, ал. 2 и ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на едноетажна пристройка на допълващото застрояване, без сутерен, обект: „Магазин за пакетирани промишлени стоки“, със застроена площ 116 кв.м., съобразно виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе и представен инвестиционен проект, към съществуваща масивна, двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от 83 кв.м., разположена в общински поземлен имот, представляващ УПИ I-1455 в кв. 70по ИПР на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с адрес гр. Мартен, ул. Чавдар войвода“ №53, описан в АЧОС №6244/08.06.2010 г., вписан под №146, том 17, Н.Д. 3626, вх. рег. №7664 от 30.06.2010 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе и Акт №10636/10.11.2022 г. за поправка на АЧОС №6244/08.06.2010 г., вписан под №115, том 42, Н.Д. 8720, ДВР 14419, вх.рег. №14882 от 18.11.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от учредяването на възмездното право на пристрояване в размер на 4 496,00 лева, без включени дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на едноетажна пристройка на допълващото застрояване, без сутерен, обект: „Магазин за пакетирани промишлени стоки“,с трапецовидна форма и размери в план 14,25 м./6,07 м. – 7,20 м., със застроена площ 116 кв.м., съобразно виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе и представен инвестиционен проект, към съществуваща масивна, двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от 83 кв.м., разположена в общински поземлен имот, представляващ УПИ I-1455 в кв. 70 по ИПР на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с адрес гр. Мартен, ул. Чавдар войвода“ №53, описан в АЧОС №6244/08.06.2010 г., вписан под №146, том 17, Н.Д. 3626, вх. рег. №7664 от 30.06.2010 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе и Акт №10636/10.11.2022 г. за поправка на АЧОС №6244/08.06.2010 г., вписан под №115, том 42, Н.Д. 8720, ДВР 14419, вх.рег. №14882 от 18.11.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ и на ТИХОМИРА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА срещу заплащане на цена в размер на 4 496,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

30% от постъпленията от учредяване на правото на пристрояване да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)