Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1151

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, РМС № 715 от 01.10.2010 г.т. 8 и чл.4, ал.1, и ал.4 от ПМС №67/ 14.04.2010 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава годишния размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2011 г. на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „ Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и “Култура” в рамките на утвърдените им с Решение на Общински съвет – Русе № 1110/10.02.2011 г. бюджети, както следва:
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Д Е Й Н О С Т Численост Бр. Годишен ФРЗ лева Средно годишен месечен лимит лева
122 „Общинска администрация” 278,5 2 362 780 196 898

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Д Е Й Н О С Т Численост Бр. Годишен ФРЗ лева Средно годишен месечен лимит лева
219 „Други дейности по отбраната”   4   16 871   1 406
239 „Други дейности по вътрешната сигурност”   4   23 829   1 986

ФУНКЦИЯ  “ ОБРАЗОВАНИЕ “

Д Е Й Н О С Т Численост Бр. Годишен ФРЗ лева Средно годишен месечен лимит лева
311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”   719,5   5 072 499   422 708
312 „Специални детски градини”             17 109 590 9 133

ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Д Е Й Н О С Т Численост Бр. Годишен ФРЗ лева Средно годишен месечен лимит лева
431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”   266   1 469 964   122 497
437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”   85      552 700    46 058

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

Д Е Й Н О С Т Численост Бр. Годишен ФРЗ лева Средно годишен месечен лимит лева
540 „Домове за стари хора” 61 323 180 26 932
541 „Домове за възрастни хора с физически увреждания” 105   556 292   46 358
546 „Домове за деца”  92 556 632 46 386

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

Д Е Й Н О С Т Численост Бр. Годишен ФРЗ лева Средно годишен месечен лимит лева
739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер”
-Регионален исторически музей
-Художествена галерия
  40,5 33,5
            7
  278 436 238 000
 40 436
  23 203 19 833
  3 370
751 „Библиотека с регионален характер”           51   302 190   25 183