Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1152 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Избира временна комисия в състав: председател Анастас Георгиев и членове Мария Димитрова, Елка Симеонова, Пенчо Милков, Стефан Бучаков, Борислав Българинов и Айдоан Джелил.
2. В срок до 27.10.2014г. временната комисия следва:
1.1 Да изготви и публикува обявление за набиране на кандидати за съдебни заседатели;
1.2 Да прецени дали желаещите да бъдат съдебни заседатели отговарят на условията на чл. 67 от ЗСВ и са представили всички документи, доказващи това;
1.3 Да изготви предложение до Общински съвет – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)