Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1152 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Да се предостави безвъзмездно за управление на Кметство Мартен част, представляваща помещение (бивш магазин) с площ от 82,59 кв.м., разположено в югозападната част на първия етаж на двуетажна масивна административно-търговска сграда №0.277.3, със застроена площ 543 кв.м., изградена в поземлен имот №0.277 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, представляващ УПИ VIII-277 – Общински център в кв. 18 А, с площ от 7 656 кв.м., с адрес: град Мартен, ул. „Христо Смирненски” № 7, предмет на АПОС №7332/02.09.2014 г., вписан под №139, том 30, н.д.5904, дв.вх. 11848, вх. №12076 от 12.09.2014 г. по описа на Службата по вписванията – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)