Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1152 Прието с Протокол № 47/20.06.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 31а от Наредба №9 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за удължаване договорите за управление на:
    1. Д-р Цветан Траянов Райчинов за Управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 18.07.2019 г.

Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл. 31а от Наредба №9 на ОбС-Русе.  

  1. Д-р Камен Емилов Кожухаровза Управител на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООДза срок от три години, считано от 20.09.2019 г.

Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл. 31а от Наредба №9 на ОбС-Русе.  

  1. Д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова за Управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООДза срок от три години, считано от 18.07.2019 г.

Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл. 31а от Наредба №9 на ОбС-Русе.  

  • Определя месечно възнаграждение на управителя на „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл. 31а от Наредба №9 на ОбС-Русе. 
  • Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договорите на Управителите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)