Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1152

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал.1, т. 2; ал. 2; ал. 3 и ал. 5, чл. 19 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общинският съвет реши:

І. Взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса за обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на Кмета на Община Русе, както следва:
1. Русе – Тръстеник, ІІ-ро разписание, определено за ТПЛ, с часове на тръгване от Русе – 07,15 и 17,00 ч. и от Тръстеник – 06,20 и 15,00 ч.;
2. Русе – Щръклево, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15/до Нисово/; 10,30; 13,15/до Нисово/; 15,15; 17,15/до Нисово/; 20,00 ч. и от Щръклево – 06,10; 08,20/от Нисово/; 11,55; 14,25/от Нисово/; 16,25; 18,20/от Нисово/ ч.;
3. Русе – Щръклево, ІІІ-то разписание, с часове на тръгване от Русе –06,00 и 17,30 ч. и от Щръклево – 06,55 и 19,00 ч.;
4. Русе – Кацелово и обратно, едно разписание, с часове на тръгване от Русе – 18,00 ч и от Кацелово – 07,45 ч., в празнични дни с допълнителен курс на 09,30 ч. от Русе и 11,45 ч. от Кацелово;
ІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 год. и Наредба № 2/2002 год. на МТС;
2. Не се допускат до участие кандидати, които:
2.1. не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;
2.2. не са представили някои от задължителните документи;
2.3. са представили предложение /оферта/, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия;
2.4. е представил калкулация, която не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Калкулация на предлаганата цена”, поставен в общия плик;
3. Необходим парк за обслужване на едно маршрутно разписание – 1 автобус и 1 резерва. При участие за повече от едно маршрутни разписания, необходимия парк е по един автобус за изпълнение на разписанието и една резерва:
4. Автобусите да бъдат:
4.1. За направленията Русе – Щръклево и Русе – Тръстеник – всички класове автобуси от категории М2 и М3 /предвид големия пътникопоток – средно над 25 пътника на курс/, във връзка с разпоредбата на чл. 18 от Закона за автомобилните превози;
4.2. За направлението Русе – Кацелово – с класове ІІ, ІІІ и В при наличие на багажно отделение с достъп отвън, съгласно изискванията на чл.37, т.3, буква „б” от Наредба № 2/2002 год. на МТС;
4.3. За превоз на трудноподвижни лица съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” от Наредба № 2 на МТС за направлението Русе – Тръстеник, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15 и 17,00 ч. и от Тръстеник – 06,20 и 15,00 ч.;
5. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
6. За всяко маршрутно разписание, за което ще участва, кандидатът подава отделно предложение /оферта/.
6.1. Данните в предложението /офертата/ се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на предложението /офертата/ с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
6.2. При изготвянето на предложението /офертата/, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
6.3. Предложението /офертата/ и калкулацията на предлаганата цена се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса – „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната транспортна схема”. Общият плик се подава в деловодството на общината от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
7. Кандидатът подава заявление за участие в конкурса.
8. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и подредени по описания по-горе ред.
ІІІ. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Копие от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР).
2. Удостоверение за актуално състояние.
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).
Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 1 (един) месец преди датата на представянето му.
3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ.
4. Удостоверения за липса на задължения от:
4.1. НАП;
4.2. отдел „МДТ” към Община Русе;
4.3. отдел „Финансово-стопански” към Община Русе;
4.4. отдел „Наемни отношения” Община Русе;
5. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
6. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
7. Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участва в конкурса;
8. Копия от:
8.1.Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, с които се участва – всички класове автобуси от категории М2 и М3, във връзка с разпоредбата на чл. 18 от Закона за автомобилните превози за Русе – Щръклево; с класове ІІ, ІІІ и В при наличие на багажно отделение с достъп отвън за Русе – Кацелово;
8.2.Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед за МПС, с които се участва за извършване на обществен превоз на трудноподвижни лица за Русе – Тръстеник;
9. Копия от знака за технически преглед на МПС по т. 5;
10. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на превозвача” на МПС по т.5;
11. Предложение /оферта/ по образец, приложено в конкурсните документи;
12. Заявление за участие – по образец, приложено в конкурсните документи;
13. Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участва е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
14. Калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС.
Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!
ІV. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
ІV.І. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с :
ЕВРО 5 получава – 10 точки;
ЕВРО 4 получава – 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационния талон на основния автобус /т.е. автобусът, предвиден за изпълнение на разписанието, без резервата/.
2. Допълнителни услуги в превозните средства:
2.1. Работеща аудио система за озвучаване на превозното средство – 1 точка;
2.2. Наличие на климатик – 3 точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят след оглед на автобусите от комисията за оценка на кандидатите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС /основния и резервата/.
3. Цени и социални облекчения:
Най – ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава – 10 точки;
Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната получава „- 1” точка до изчерпване на точките по критерия.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС, за което се прилага и калкулация. Цената се посочва в абсолютна сума от началния до крайния пункт.
Предложените социални облекчения се оценяват – всяко с 0,1 точка
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица:
4.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки;
4.2. Необорудваните – 0 точки;
Обстоятелствата по този критерий се установяват от Протокола за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед /Приложения №6 и №6Б от Наредба № 32/05.08.1999г. на МТ/.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС /основния автобус и резервата/.
5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва за съответното разписание и съответстващия й брой точки.
5.1. от 0 до 2 години – 30 точки;
5.2. над 2 до 5 години – 20 точки;
5.3. над 5 до 10 години – 10 точки;
5.4. над 10 години – не получава точки;
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на двата автобуса /основния и резервата/.
6. Собственост на автобусите /основен и резерва/:
6.1. собствени – 20 точки – доказва се с регистрационните талони на автобусите;
6.2. с договор за покупка на лизинг – 18 точки – установява се с лизингови договори;
6.3. наети – 10 точки – установява се с договори за наем .

ІV.ІІ. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
1. Класирането на кандидатите ще се извърши в следната последователност:
1.1. Русе – Тръстеник, ІІ-ро разписание, определено за ТПЛ, с часове на тръгване от Русе – 07,15 и 17,00 ч. и от Тръстеник – 06,20 и 15,00 ч.;
1.2. Русе – Щръклево, ІІ-ро разписание, с часове на тръгване от Русе – 07,15/до Нисово/; 10,30; 13,15/до Нисово/; 15,15; 17,15/до Нисово/; 20,00 ч. и от Щръклево – 06,10; 08,20/от Нисово/; 11,55; 14,25/от Нисово/; 16,25; 18,20/от Нисово/ ч.;
1.3. Русе – Щръклево, ІІІ-то разписание, с часове на тръгване от Русе –06,00 и 17,30 ч. и от Щръклево – 06,55 и 19,00 ч.;
1.4. Русе – Кацелово и обратно, едно разписание, с часове на тръгване от Русе – 18,00 ч и от Кацелово – 07,45 ч., в празнични дни с допълнителен курс на 09,30 ч. от Русе и 11,45 ч. от Кацелово;
Всеки кандидат ще участва в класацията, съобразно заявеното си желание и до изчерпване на парка, с който участва по посочената по-горе последователност.
2.Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по-голям сбор от точки по критериите: „Екологичност на превозните средства” и „Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.
V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и 14 броя членове, от които:
• Юрист;
• Един представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
• Един представител на „Пътна полиция”;
• Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
• Двама представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
• Общински съветници – Веско Маринов, Пламен Рашев, Пламен Ангелов, Добромир Димитров и Иван Иванов;
• Общинска администрация – трима.
VІ. Определя цена на конкурсната документация – 60 лв. /без ДДС/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)