Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1153 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, във връзка с чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на държавен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. Образцов чифлик, представляващ ПИ с идентификатор 63427.492.3 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 18 931 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, след преобразуването му в частна общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописания имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)