Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1153 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 02 октомври 2022 г. избори за народни представители за Четиридесет и осмото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №1547-НС/05.10.2022 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Продължаваме Промяната“, БУЛСТАТ: 180790664, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ №23 А, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и осмо Народно събрание на Република България, офис №203 с площ от 40 кв.м. и офис №204 с площ от 16 кв.м., функционално свързани помежду си, представляващи част от първо ниво на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, цялото с площ от 350,70 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 2, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, предмет на АЧОС №8164/14.03.2017 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)