Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1153

Прието с Протокол № 57/17.03.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.8 от Наредба N1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Изменя Решение N 821, прието с Протокол N 40/18.03.2010г. на Общински съвет – Русе, както следва:
1. Дарява движима вещ – товарен автомобил „ЖУК-А-06”, с рег.N Р 5185 РС, рама N 0515411 и двигател I 1100811 на Валентин Йорданов Петков, ЕГН 5012105326 от гр.Русе, ул.Мадарски конник 2, вх.5, ет.2 .
2. Упълномощава кмета да сключи договор с Валентин Йорданов Петков за дарение на движима вещ – товарен автомобил „ЖУК-А-06”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)