Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1154 Прието с Протокол № 42/16.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация; чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет Русе, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на сграда за далечна приводна ретланслаторна станция – запад – масивна едноетажна със застроена площ от 78 кв.м. и сграда за далечна приводна ретланслаторна станция – агрегатно – масивна едноетажна със застроена площ от 62 кв.м., изградени в поземлен имот №000270 по картата на възстановената собственост на землището на с. Кошов, община Иваново, област Русе, предмет на Акт за публична държавна собственост №4867/26.05.2011 год., част от обект „Гражданско летище за обществено ползване-Русе”, след преобразуването им от публична държавна собственост в частна държавна собственост.
II. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на част от обект „Гражданско летище за обществено ползване – Русе”, състоящ се от следните недвижими имоти публична държавна собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 84049.87.164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, с площ 1 762 073 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, представляващ летищен комплекс с изградените в него сгради, предмет на Акт за публична държавна собственост №4735/11.06.2010 год., Акт за публична държавна собственост №4736/11.06.2010 год. и Акт за публична държавна собственост №4737/11.06.2010 год.
2. Поземлен имот с идентификатор 84049.10.198 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, община Иваново, с площ 3 377 кв.м., представляващ близка приводна станция от запад, предмет на Акт за публична държавна собственост №4738/11.06.2010 год. и Акт за публична държавна собственост №4739/11.06.2010 год.
ІІI. Упълномощава кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на гореописаните имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)