Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1154 Прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост;
  2. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост – предназначението на сградата (с местонахождение съгласно Акт №9440 за публична общинска собственост: област Русе, община Русе, град Русе, ул. „Александровска“ №29, номер по предходен план 718, кв. 72, поземлен имот №63427.2.718), обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта, нито ще се допусне промяна на собствеността на активите, както и значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение на проекта и която би довела до подмяна на неговите първоначални цели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)